Kto może kandydować na urząd burmistrza. Krajowe Biuro Wyborcze odpowiada na nasze pytanie

Oceń

Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości zwróciliśmy się z zapytaniem do Krajowego Biura Wyborczego jak będzie wyglądać kalendarz wyborczy i kto może wystartować w przedterminowych wyborach. Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy

W razie konieczności przeprowadzenia wyborów przedterminowych przed upływem kadencji wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 90 dni od daty wystąpienia tej przyczyny (chyba, że uchwała rady albo postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu wójta zostały zaskarżone do sądu administracyjnego, wybory przedterminowe wójta zarządza się i przeprowadza w ciągu 60 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę – TO PRZYPADEK OLECKA – przyp. red.) .

 

  1. Wybory przeprowadza się w takim samym trybie jak wybory ogólnokrajowe, z tym, że terminy wykonania czynności w kalendarzu wyborczym mogą być krótsze niż określone w Kodeksie wyborczym. Kalendarz wyborczy określony przez Prezesa Rady Ministrów będzie zawierał czynności wraz z terminami ich upływu (analogicznie do kalendarza w wyborach ogólnokrajowych, lecz wyłącznie w zakresie czynności dotyczących wyborów burmistrza). Nie ma natomiast możliwości wskazania przybliżonych terminów poszczególnych czynności wyborczych w wymienionych przez Pana wyborach, gdyż Prezes Rady Ministrów nie wyznaczył jeszcze daty tych wyborów, a Państwowa Komisja Wyborcza nie opiniowała jeszcze rozporządzenia w tej sprawie.

 

  1. Tak jak w wyborach ogólnokrajowych kandydata na burmistrza będą mogły zgłaszać wyłącznie komitety wyborcze, utworzone zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, które skutecznie zawiadomią komisarza wyborczego o swoim utworzeniu (termin na dokonanie zawiadomienia zostanie określony w Kodeksie wyborczym). Komitety wyborcze mogą utworzyć partie polityczne, koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne i wyborcy.

 

  1. Jeżeli w wyborach przedterminowych wybiera się tylko burmistrza w celu zgłoszenia kandydata na wójta komitet wyborczy musi uzyskać poparcie, ujętych w rejestrze wyborców, co najmniej:

1) 150 wyborców – w gminie liczącej do 5000 mieszkańców;

2) 300 wyborców – w gminie liczącej do 10 000 mieszkańców;

3) 600 wyborców – w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców;

4) 1500 wyborców – w gminie liczącej do 50 000 mieszkańców; (TO PRZYPADEK OLECKA – przyp. red.)

5) 2000 wyborców – w gminie liczącej do 100 000 mieszkańców;

6) 3000 wyborców – w gminie liczącej powyżej 100 000 mieszkańców.

 

W zgłoszeniu kandydata na wójta podaje się:

1) imię (imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania zgłaszanego kandydata, wraz ze wskazaniem jego przynależności do partii politycznej;

2) oznaczenie komitetu dokonującego zgłoszenia oraz imię (imiona), nazwisko i adres działającego w jego imieniu pełnomocnika.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności; zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata, a także wskazanie jego przynależności do partii politycznej; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem;

2) w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;

3) wykaz wyborców popierających kandydata.

 

Ponadto Kodeks wyborczy określa następujące warunki zgłoszenia kandydatów na wójta:

— komitet wyborczy może zgłosić w danej gminie tylko jednego kandydata (art. 425 § 1);

— kandydatem na wójta może być osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego, w tym także pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy, ponieważ przepisy Kodeksu wyborczego nie ustalają w tym zakresie żadnego zakazu;

— kandydatem na wójta może być obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który:

  1. a) najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat,
  2. b) jest wpisany do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin na obszarze Polski.

 

Z przepisów Kodeksu wyborczego nie wynika natomiast obowiązek zamieszkiwania na obszarze gminy, w której kandydat zostanie zgłoszony.

 

Nie może być kandydatem osoba:

  1. a) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  2. b) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  3. c) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. d) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. e) wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388).

 

Posiadanie praw wyborczych ocenia się na dzień wyborów. W przypadku prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe pozbawienie prawa wybieralności następuje na czas określony okresem ewidencjonowania w Krajowym Rejestrze Karnym. Oznacza to, że osoby wobec których zapadł taki wyrok nie mają biernego prawa wyborczego, tj. nie mogą kandydować, w okresie, w którym są wpisane do ewidencji Krajowego Rejestru Karnego.

Komentarze
Więcej w Burmistrz Olecka, Olecko
A może Olecko jest nie tylko miastem sportu?

Dziś z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku odbędzie...


Zamknij