Nowe zasady konsultacji, opłaty za śmieci, podatek od nieruchomości. Sesja Rady Miejskiej

Oceń

W dniu jutrzejszym 27 października 2017 r. obędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Olecku (początek o godz. 13.00). Z wielu względów ważna sesja. Radni zajmą się np. nowymi zasadami przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta. W projekcie wyszczególnione zostało, kto może składać wniosek dotyczący konsultacji, ale też pozwala Burmistrzowi Olecka samodzielnie podejmować decyzję w kwestii przeprowadzania tychże. Rzecz jasna konsultacje nie będą w żadnym wypadku miały mocy wiążącej dla władz gminy.

Radni zajmą się także miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Kukowa i Siejnika. Uchwalą także nowe stawki za obiór odpadów i podatku od nieruchomości. Szczegóły sesji poniżej.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.

 5. Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

 6. Omówienie wniosków do budżetu na 2018 rok.

 7. Analiza oświadczeń majątkowych.

 8. Przygotowanie podmiotu odpowiedzialnego za oczyszczanie i odśnieżanie miasta do sezonu 2017/2018 – referat Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.

 9. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i oświadczenia radnych.

 10. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.

 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Olecko,

 2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na przejęcie przez Gminę Olecko realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Gołdap opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku,

 3. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości,

 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kukowo – tereny obsługi produkcji rolnej”,

 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV,

 6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Olecko 1 w rejonie Osiedla Siejnik,

 7. określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza i ochrony wód, ze środków budżetu gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

 8. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,

 9. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka,

 10. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

 11. zmiany budżetu gminy na 2017 rok.

 1. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.

 2. Zamknięcie obrad sesji.

Komentarze
Więcej w Olecko, Sesja Rady Miejskiej
Syndrom sztokholmski i olecki Mesjasz. Wybory 2018

W środę (17 października) w kinie "Mazur" odbyła się "debata" przedwyborcza. Celowo piszę słowo debata w cudzysłowie, gdyż odbyła się...


Zamknij