Wiejska 468. Marcowe interpelacje i poselskie wystąpienia

Oceń

Najwyższa już pora, żeby ponownie zaglądnąć na Wiejską i dowiedzieć się czym zajmowali się nasi sejmowi reprezentanci przez ostatnie dwa miesiące. A byli oni w tym okresie nad wyraz aktywni. Nic dziwnego dyskutowano o ważnych dla naszego regionu i miasta sprawach – Janosikowym (podatku, który bogatsze gminy przekazują na rozwój mniejszych i biedniejszych), zasadach małego ruchu granicznego oraz ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

 

Jak zwykle lista interpelacji i wystąpień niektórych posłów jest długa, ale warto przyjrzeć się bliżej pracy naszych parlamentarnych przedstawicieli.

 

Beata Bublewicz (PO)

 

– 28 lutego, wraz z innymi posłami PO (m.in. Januszem Cichoniem), wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, zakładający przesunięcie terminu przeprowadzenia kompleksowej oceny działalności naukowej jednostek naukowych o jeden rok kalendarzowy tj. do roku 2013.

 

– 1 marca W imieniu Klubu Parlamentarnego PO przedstawiła (pozytywne) stanowisko dotyczące sprawozdania Komisji Finansów Publicznych i Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o raty?kacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

 

– 16 marca wraz z innymi posłami PO (m.in. Januszem Cichoniem) wniosła dwa projekty ustaw:

1) projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz innych ustaw, proponujący wprowadzenie mechanizmy nowacji rozliczeniowej, który pozwoliłby na dostosowanie rynku krajowego do podstawowych standardów międzynarodowych.

 

2) projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zakładający czasowe zniesienie (w dniach 1 czerwca-4 lipca) ograniczeń w zakresie operacji lotniczych obejmujących starty i lądowania w porze dziennej i nocnej wynikających z wymagań w zakresie ochrony środowiska na sześciu polskich lotniskach.

 

Tego samego dnia wzięła również udział w głosowaniu nad przyjęciem wniosku o odrzucenie raportu Rady Ministrów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku. Jako jedna z dwóch posłów PO zagłosowała za przyjęciem raportu.

 

Lidia Staroń (PO)

 

– 23 marca wraz z innymi posłami PO (m.in. Pawłem Papke), wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, zakładający zmianę zasad dotyczących przewozu okazjonalnego pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu poniżej 7 osób łącznie z kierowcą.

 

– 13 kwietnia zagłosowała (jako jedna z 4 posłów PO) przeciwko odrzuceniu 3 (redakcyjnej) poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 

Janusz Cichoń (PO)

 

– 15 lutego wziął udział w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy i zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawiając stanowisko Klubu Parlamentarnego PO (przekazanie projektu do prac w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.).

 

– 28 lutego, wraz z innymi posłami PO (m.in. Beatą Bublewicz), wniósł projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, zakładający przesunięcie terminu przeprowadzenia kompleksowej oceny działalności naukowej jednostek naukowych o jeden rok kalendarzowy tj. do roku 2013.

 

– 2 marca wziął udział w głosowaniu nad poprawkami nr 1 i 2 do  przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych i ustawy o sporcie i jako jeden z 3 posłów PO zagłosował przeciw przyjęciu poprawek, które dotyczyły sposobu decydowania o tym jakie symbole narodowe mogą być na strojach sportowych reprezentantów Rzeczypospolitej Polskiej.

 

– 16 marca wraz z innymi posłami PO (m.in. Beatą Bublewicz,) wniósł dwa projekty ustaw:

1) projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz innych ustaw, proponujący wprowadzenie mechanizmy nowacji rozliczeniowej, który pozwoliłby na dostosowanie rynku krajowego do podstawowych standardów międzynarodowych.

 

2) projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zakładający czasowe zniesienie (w dniach 1 czerwca-4 lipca) ograniczeń w zakresie operacji lotniczych obejmujących starty i lądowania w porze dziennej i nocnej wynikających z wymagań w zakresie ochrony środowiska na sześciu polskich lotniskach.

 

– 28 marca zabrał głos podczas „Informacji bieżącej”, w sprawie reformy emerytalnej.

 

– 30 marca zabrał głos podczas rozpatrywania obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, wygłaszając opinię, iż: „Wniosek o referendum w tej sprawie to tak naprawdę krańcowy brak odpowiedzialności za losy polskich emerytów, za losy Polski”.

 

– 12 kwietnia wziął udział w debacie nad sprawozdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie wezwania Rządu RP do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, krytykując uchwałę i wskazując na fakt, że paradoksalnie „wyższy poziom wsparcia oznacza niższe dochody rolników, niższy parytet dochodowy”.

 

W tym samym dniu poseł zabrał głos podczas „pytań w sprawach bieżących”, odnosząc sie do problemu regulacji aresztowań tymczasowych i sugerując konieczność uwzględnienia w tych regulacjach odpowiedzialności służbowej prokuratorów.

 

Andrzej Orzechowski (PO)

– 13 lutego wraz z innymi posłami, Andrzej Orzechowski wniósł projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

– 15 lutego zabrał głos podczas pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, broniąc tak zwanego „Janosikowego” i sugestywnie pytając: „Jak pan chce zmniejszać mechanizm wyrównawczy np. dla Gołdapi, której wpływy z janosikowego stanowią 10% całych wpływów?

 

– 29 lutego wziął udział w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wyrażając swój krytyczny głos w sprawie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego.

 

– 1 marca wziął udział w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego krytykując projekt i pytając o źródła jego finansowania.

 

Tego samego dnia zabrał głos także podczas „Informacji bieżącej” poruszając kwestię relacji między gminami i związkami międzygminnymi.

 

– 5 marca wraz z innymi posłami PO wniósł projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, mającej na celu ulepszenie systemu dozoru elektronicznego osób z wyrokiem karnym.

 

– 14 marca zabrał głos w debacie następującej po przedstawieniu sprawozdania Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o raty?kacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, wyrażając swoje zadowolenie z ratyfikacji, ale także pytając o możliwość zmiany miejsca wydawania zezwoleń uprawniających do małego ruchu bezwizowego, a także o poszerzenia strefy o południową część województwa warmińsko-mazurskiego.

 

– 15 marca poseł wziął udział w debacie nad Raportem Rady Ministrów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku, pytając o powody dla których pomoc ta nie jest kierowana do północno-wschodnich terenów Polski, czyli tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, np. do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

– 28 marca poseł włączył się do debaty na temat reformy emerytalnej i systemu OFE podczas „informacji bieżącej”.

 

– 29 marca poseł wziął udział w debacie nad Sprawozdaniem Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W swoim wystąpieniu negatywnie odniósł się do złożonego wniosku o zaprzestanie merytorycznych prac nad projektem.

 

– 30 marca poseł wziął udział w debacie nad rozpatrzeniem obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, swoją wypowiedź opierając na słowach Stanisława Staszica: „Pierwszym obowiązkiem człowieka jest pracować. Tylko przez pracę staje się obywatelem użytecznym”.

 

– 11 kwietnia poseł zabrał głos podczas pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób ?zycznych, wyrażając swoją opinię na temat starań posłów Ruchu Palikota zmierzających do zwiększenia finansowania partii politycznych z budżetu państwa.

 

– 12 kwietnia wziął udział w debacie nad sprawozdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie wezwania Rządu RP do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, wyrażając swoją opinię m.in. słowami: ” uważam, że ten projekt jest w ogóle zbędny”.

 

Tego samego dnia poseł włączył się także w dyskusję na temat  instrumentu tymczasowego aresztowania, wskazując m.in. na problem wypłacania wysokich odszkodowań za bezprawne naruszenie wolności.

 

Paweł Papke (PO)

 

– 16 marca wraz z innymi posłami PO (m.in. Beatą Bublewicz, Januszem Cichoniem) złożył projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zakładający czasowe zniesienie (w dniach 1 czerwca-4 lipca) ograniczeń w zakresie operacji lotniczych obejmujących starty i lądowania w porze dziennej i nocnej wynikających z wymagań w zakresie ochrony środowiska na sześciu polskich lotniskach.

 

– 23 marca wraz z innymi posłami PO (m.in. Lidią Staroń), wniósł projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, zakładający zmianę zasad dotyczących przewozu okazjonalnego pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu poniżej 7 osób łącznie z kierowcą.

 

– 12 kwietnia zabrał głos podczas „informacji bieżącej” dotyczącej przygotowań do turnieju ?nałowego Euro 2012 w aspekcie bezpieczeństwa, poruszając kwestię rejestru osób z zakazem stadionowym pochodzacych z innych państw.

 

Jerzy Szmit (PiS)

– 30 stycznia złożył wraz z innymi posłami Prawa i Sprawiedliwości projekt uchwały w sprawie zobowiązania Rady Ministrów do niezwłocznego wystąpienia do Komisji Europejskiej o uzyskanie przez Rzeczpospolitą Polską upoważnienia do wprowadzenia stawek akcyzy na paliwa płynne niższych niż minimum wynikające z prawa wspólnotowego.

 

– 14 lutego wraz z innymi posłami Prawa i Sprawiedliwości (m.in. Iwoną Arent), złożył projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw, mający na celu usunięcie przepisów dotyczących gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym

 

– 15 lutego poseł Szmit przedstawił stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość dotyczące Sprawozdania Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, postulując w nim przyjęcie poprawek zaproponowanych przez PiS.

 

– 16 lutego podczas dyskusji dotyczącej ponadlimitowych procedurami medycznymi wykonywanych w szpitalach, poseł Szmit poparł swojego przedmówcę, posła Piontkowskiego, podając przykład województwa Warmińsko-Mazurskiego i wskazując na konieczność przyjęcia rozwiązań systemowych.

 

– 28 lutego poseł wziął udział w debacie nad przedstawionym przez Radę Ministrów dokumentem Raport Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki, Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Innowacyjności Nowoczesnych Technologii pytając o powód pominięcia w dokumencie portu morskiego w Elblągu oraz kontynuowanie strategii rozwoju wielkich metropolii przy planowaniu rozwoju Polski.

 

– 29 lutego, wraz z innymi posłami (m.in. Iwoną Arent), złożył projekt rezolucji wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do zmiany stanowiska rządu odnośnie „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie demografii (COM(2011) 903 wersja ostateczna)”, skutkiem którego byłoby obniżenie siły głosu Polski w Radzie Unii Europejskiej, po wejściu w życie mechanizmu tzw. „podwójnej większości” według formuły Traktatu z Lizbony.

 

– 2 marca poseł złożył wraz z innymi posłami Prawa i Sprawiedliwości (m.in Iwoną Arent) projekt uchwały w sprawie upamiętnienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Tego samego dnia poseł trzykrotnie zabrał głos podczas trzeciego czytania sprawozdania Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw wskazując między innymi, że omawiana ustawa przyczyni się do zwiększenia chaosu w budowaniu dróg i zmniejszenia bezpieczeństwa na drogach i apelując o przyjęcie sugerowanych poprawek.  

 

– 5 marca wraz z innymi posłami PiS (m.in. Iwoną Arent), złożył wniosek o pilne zarządzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie przyjęcia przez Polskę umowy ACTA.

 

– 15 i 16 marca wziął udział w dyskusji nad raportem Rady Ministrów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki, pytając między innymi o brak działań na rzecz wyrównania poziomów poszczególnych regionów Polski, powód pomagania dużym i silnym przedsiębiorstwom zamiast małym i z problemami, o powód niskiego wykorzystania środków z funduszu przeznaczonego na przeciwdziałanie skutkom kryzysu ekonomicznego.

 

– 27 marca wraz z innymi posłami PiS (m.in. Iwoną Arent) wniósł projekt uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

 

– 28 marca poseł wziął udział w debacie nad Informacją prezesa Rady Ministrów na temat projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych, wskazując na istotę nauczania także historii regionalnej.

 

– 29, 30 marca oraz 15 i 16 kwietnia poseł Szmit wielokrotnie zabrał głos podczas dyskusji nad sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, skazując na problem objęcia ustawą wszystkich dróg, a nie tylko tych kluczowych podczas Mistrzostw EURO 2012, na temat bezpieczeństwa nieskończonych dróg dopuszczonych do ruchu drogowego, a także przedstawiając krytyczne stanowisko Klubu Parlamentarnego PiS w tej sprawie.

 

– 30 marca wraz z innymi posłami, poseł Szmit wniósł trzy projekty:

1) ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, mającej na celu zmniejszenie wynagrodzeń członków zarządu spółki Euro 2012;

 

2)  ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

3) ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, mającej na celu wprowadzenie regulacji dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Iwona Arent (PiS)

– 14 lutego posłanka złożyła 2 projekty:

 

– wraz z innymi posłami Prawa i Sprawiedliwości (m.in. Jerzym Szmitem), złożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw, mający na celu usunięcie przepisów dotyczących gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym.

 

– wraz z innymi posłami złożyła projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, mającej na celu między innymiutworzenie nowej stałej komisji sejmowej, tj. Komisji Energii, Surowców Energetycznych i Bezpieczeństwa Energetycznego.

 

– 29 lutego, wraz z innymi posłami (m.in. Jerzym Szmitem), złożyła projekt rezolucji wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do zmiany stanowiska rządu odnośnie „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie demografii (COM(2011) 903 wersja ostateczna)”, skutkiem którego byłoby obniżenie siły głosu Polski w Radzie Unii Europejskiej, po wejściu w życie mechanizmu tzw. „podwójnej większości” według formuły Traktatu z Lizbony.

 

– 2 marca posłanka złożyła wraz z innymi posłami Prawa i Sprawiedliwości (m.in. Jerzym Szmitem) projekt uchwały w sprawie upamiętnienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

– 5 marca wraz z innymi posłami PiS (m.in. Jerzym Szmitem), złożyła wniosek o pilne zarządzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie przyjęcia przez Polskę umowy ACTA.

 

– 27 marca wraz z innymi posłami PiS (m.in. Jerzym Szmitem) wniósł projekt uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

 

– 30 marca wraz z innymi posłami (m.in Jerzym Szmitem), posłanka Arent wniosła trzy projekty:

 

1) ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, mającej na celu zmniejszenie wynagrodzeń członków zarządu spółki Euro 2012.

 

2) ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, mającej na celu wprowadzenie regulacji dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Zbigniew Włodkowski (PSL)

– 30 stycznia wraz z innymi posłami Polskiego Stronnictwa Ludowego, złożył projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, którego celem było stworzenia mechanizmu wsparcia finansowego organów prowadzących przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego.

 

– 14 lutego wraz z innymi posłami PSL, wniósł projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne, mający na celu skrócenie okresu obowiązku przechowywania przez operatorów informacji o wykonywanych połączeniach oraz próbach połączeń z okresu 24 miesięcy do 6 miesięcy.

 

– 15 lutego poseł Włodkowski wziął udział w dwóch debatach:

1) dotyczącej Informacji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i informując o poparciu PSL.

 

2) dyskusji po pierwszym czytaniu obywatelskiego i poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przedstawiając stanowisko PSL – propozycję skierowanie projektu do komisji edukacji celem dalszych prac.

 

– 27 lutego wraz z innymi posłami PSL, złożył projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Władysława Sebyły w 110. rocznicę urodzin.

 

– 28 lutego poseł wziął udział w debacie nad sprawozdaniem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej str. projekcie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych i ustawy o sporcie, wyrażając poparcie dla prezydenckiego projektu.

 

– 29 lutego jako sprawozdawca przedstawił Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

 

– 1 marca poseł przedstawił stanowisku Klubu Parlamentarnego PSL dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zakładające przesłanie projektu do prac w komisji.

 

– 2 marca poseł wziął udział w debacie nad  sprawozdaniem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wnosząc o odrzucenie wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości i o przyjęcie sugerowanej poprawki.

 

– 15 marca wraz z innymi posłami, złożył projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, mający na celu  uchylenie przepisów nakładających na podmioty skupujące mleko obowiązku pobierania, w trakcie danego roku kwotowego, zaliczek na poczet opłaty za przekroczenie przysługujących dostawcom hurtowym kwot indywidualnych oraz uchylenia przepisów w zakresie związanych z tymi zaliczkami dopłat.

 

– 28 marca poseł wziął udział w debacie nad informacją prezesa Rady Ministrów na temat projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych deklarując poparcie Klubu Parlamentarnego PSL.

 

– 3 kwietnia wraz z innymi posłami złożył projekt uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci i Męczeństwa Kresowian.

 

Tomasz Makowski (RP)

– 13 lutego wraz z innymi posłami RP złożył projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz o zmianie innych ustaw, mający na celu usprawnienie przebiegu postępowań administracyjnych toczących się na podstawie Kodeksu postępowania Administracyjnego.

 

– 15 lutego poseł dwukrotnie przedstawił stanowisku klubu Ruchu Palikota:

1) po pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, sugerując podjęcie prac nad zgłoszonym projektem w komisjach sejmowych oraz zorganizowanie wysłuchania publicznego w obecności samorządowców z biednych gmin naszego kraju.

 

2) po pierwszym czytaniu obywatelskiego i poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, któremu Klub RP również udzielił poparcia i zaproponował skierowanie do prac w komisji

 

 

– 28 lutego poseł Makowski dwukrotnie przedstawił stanowisku Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota, w związku z

1) informacją Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2010, informując o przyjęciu przez Klub Ruch Palikota do wiadomości przedstawionej informacji i jednocześnie apelując o przyspieszenie prac i dostosowanie do rzeczywistości i do warunków gospodarczych, zarówno w kraju, jak i w Unii Europejskiej, strategii i wywodzących się z niej dokumentów strategicznych.

 

2) sprawozdaniem ministra rozwoju regionalnego z realizacji w 2010 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 wraz ze stanowiskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które zostało poddane dogłębnej krytyce

 

– 1 marca poseł wziął udział w dwóch debatach:

 

1) po pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 

2) na temat podejmowania przez Ministerstwo Środowiska inicjatyw pomagających we wprowadzeniu przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podczas „Informacji bieżącej”

 

– 2 marca poseł wziął udział w głosowaniu nad przyjęciem poprawki do sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, głosując za przyjęciem poprawki.

 

– 14 marca poseł wziął udział w debacie nad sprawozdaniem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o raty?kacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r., wskazując, iż  „jest to elementarna umowa współpracy międzynarodowej, jeśli chodzi o obszar Warmii i Mazur, i mieszkańcy co chwila dopytują, kiedy wreszcie mogliby rozpocząć działalność gospodarczą, współpracować, rozwijać turystykę i przede wszystkim partnerstwo polsko-wschodnie” oraz zadając pytanie o dokładny termin wejścia w życie umowy i o powód nie objęcia powiatu ełckiego tą umową.

 

– 15, 21, 22, 27, 30 marca wraz z innymi posłami poseł Makowiecki wniósł następujące projekty ustaw:

1) Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach

2) Projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

3) Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

4) Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.

5) Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.

6) Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny

7) Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8) Projekt ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw.

9) Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

10) Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w związku z 440 rocznicą śmierci.

11) Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

 

– 29 marca poseł zabrał głos podczas dyskusji nad  Informacją ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku, zadając pytanie o to „na jakim etapie i jak szeroko rozwinięta jest współpraca między rządem polskim a rządem Kazachstanu, jeżeli chodzi o prawa człowieka”.

 

– 11 kwietnia poseł wziął udział w debacie po pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób ?zycznych.

 

– 12 kwietnia poseł trzykrotnie zabrał głos podczas pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa, przedstawiając, broniąc i uzasadniając konieczność przyjęcia omawianego projektu ustawy, który został zaproponowany przez posłów Ruchu Palikota.

 

Tego dnia poseł zabrał także głos podczas „Pytań bieżących” i w nawiązaniu do ostatnich omyłkowych interwencji policji zapytał o to „Kto odpowiada w resorcie za przygotowanie akcji operacyjno-logistycznych, żeby nie było więcej takich sytuacji, i czy jest prowadzony monitoring”.

 

Tadeusz Iwiński (SLD)

– 13 lutego wraz z innymi posłami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, złożył projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, mający na celu  objęcie prawem ubiegania się o zadośćuczynienie za doznane krzywdy także prawnych spadkobierców – rodziców i dzieci ofiar.

 

– 15 lutego poseł zabrał głos w dyskusji po pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskazując na brak solidarności regionalnej i broniąc „janosikowego”.

 

– 16 lutego wraz z innymi posłami SLD poseł wniósł projekt ustawy o opodatkowaniu niektórych instytucji finansowych, którego celem jest  opodatkowanie aktywów niektórych instytucji finansowych w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2015r.  w celu uzyskania dodatkowych przychodów budżetowych.

 

– 22 lutego wraz z innymi posłami SLD poseł wniósł projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych, mający na celu wydłużenie ważności paszportu dzieci do lat pięciu z jednego roku do pięciu lat.

 

– 28 lutego poseł złożył oświadczenie w którym wskazywał na problem nieodpowiadania przedstawicieli rządu na interpelacje oraz zapytania poselskie we właściwym czasie bądź o nieudzielanie odpowiedzi w ogóle.

 

– 1 marca, wraz z innymi posłami SLD, Tadeusz Iwański złożył projekt ustawy o ustanowieniu Międzynarodowego Dnia Kobiet świętem państwowym.

 

– 2 marca poseł złożył wraz z innymi posłami SLD projekt uchwały w sprawie ofiar wojny domowej w Polsce w latach 1944-1947 o następującej treści: „Sejm RP uznaje, że w latach 1944-1947 toczyła się w Polsce wojna domowa. Po obu stronach konfliktu poległo blisko 30 tysięcy osób. Najbardziej tragicznym efektem wojny domowej było kilkanaście tysięcy ofiar wśród ludności cywilnej. W imię zabliźnienia historycznych ran i budowy pomyślności Rzeczpospolitej, Sejm RP pochyla się nad wszystkimi ofiarami bratobójczych walk z okresu 1944-1947.Tragicznym dziedzictwem każdej wojny domowej są zbrodnie popełnione na współobywatelach. Sejm RP potępia je bez względu na to, z którą stroną konfliktu utożsamiali się ich sprawcy”.

 

– 14 i 15 marca poseł Iwiński trzykrotnie zabierał głos podczas dyskusji nad sprawozdaniem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o raty?kacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r., w imieniu Klubu poselskiego SLD wyrażając pełne poparcie dla umowy, a także pytając o dokładną datę wprowadzenia tego dokumentu, współpracę naukowo-badawczą oraz bezpieczeństwo.

 

– 22 marca poseł złożył wraz z innymi posłami SLD projekt ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, który ma na celu korektę i doprecyzowanie istniejącego prawa skutkujące  uniemożliwieniem nieograniczonego pozyskiwanie danych o obywatelach przez pracowników NIK.

 

– 29 marca poseł Iwiński czterokrotnie zabrał głos w debacie nad informacją ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku, pytając między innymi o rozrost MSZ, pozyskiwanie inwestycji zagranicznych czy politykę europejską Polski.

 

– 30 marca poseł Iwiński wziął udział w dyskusji nad rozpatrzeniem obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, wskazując na inne praktyki i możliwości rozwiązania problemu.

 

Tego samego dnia poseł Iwiński wziął także udział w głosowaniu nad przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji prezesa Rady Ministrów na temat projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych i jako jedyny poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej zagłosował przeciwko odrzuceniu informacji.

 

 

Komentarze
Więcej w Olecko, Parlament, polityka, Sejm
Syndrom sztokholmski i olecki Mesjasz. Wybory 2018

W środę (17 października) w kinie "Mazur" odbyła się "debata" przedwyborcza. Celowo piszę słowo debata w cudzysłowie, gdyż odbyła się...


Zamknij