Abolicja dla przedsiębiorców w ZUS

 Informacja prasowa:                                                                                                   

 

Abolicja dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy zalegają z opłacaniem składek za okres od stycznia 1999r. do lutego 2009 r., mają jeszcze niecałe trzy miesiące na złożenie wniosku o ich umorzenie. Od 15 stycznia 2013 r. do 30 października 2014r. do olsztyńskiego Oddziału ZUS wpłynęło już 2613 wniosków o abolicję.


Termin na skorzystanie z abolicji jest ostateczny i nie będzie możliwości jego późniejszego przywrócenia. Wniosek o umorzenie należności można złożyć zarówno osobiście w siedzibie dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu, jak również nadać w placówce pocztowej – w tym przypadku decyduje data nadania przesyłki.  Do tego dnia wszyscy, których obejmuje prawo do abolicji, mogą złożyć swój wniosek. 


Wyjątek przewidziano jedynie dla osób, którym po 15 stycznia 2013 r. ZUS wydał lub wyda decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, decyzję o wysokości zadłużenia z tytułu składek, decyzję o odpowiedzialności osób trzecich lub odpowiedzialności spadkobierców. Na złożenie wniosku mają 12 miesięcy liczone od dnia uprawomocnienia się wyżej wymienionych decyzji. Tylko w takim przypadku  złożenie wniosku o abolicję może mieć miejsce po 15 stycznia 2015 r. 


Wszyscy pozostali powinni pamiętać, że dla osób, które otrzymały lub otrzymają decyzję określającą warunki umorzenia należności na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej, warunkiem umorzenia należności jest uregulowanie, w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyżej wymienionej decyzji, wszystkich należności niepodlegających umorzeniu lub zawarcie umowy o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności tych należności. Po otrzymaniu decyzji określającej warunki umorzenia należności, wnioskodawca może uzyskać informację o wysokości kwot niepodlegających umorzeniu w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na miejsce prowadzenia pozarolniczej działalności. Osoba zainteresowana uzyskaniem informacji o wysokości kwot niepodlegających umorzeniu może zwrócić się z zapytaniem na piśmie.


Osoba, która otrzymała lub otrzyma decyzję o odmowie umorzenia należności na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej, może ponownie złożyć wniosek o umorzenie tych należności, jednak nie później niż do dnia 15 stycznia 2015 r.

 

Barbara Piotrowska

Rzecznik Prasowy

Oddziału ZUS w Olsztynie

 

Komentarze
Więcej w abolicja, Olecko, Olsztyn
Powiatowe Drużynowe Zawody w Pływaniu. Wyniki

Komunikat MOSiR w Olecku:   POWIATOWE DRUŻYNOWE ZAWODY W PŁYWANIU SZS SZKóŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH   Data i miejsce: 29.10.2014r.,...

Zamknij