Burmistrz zaprasza do udziału w konsultacjach – Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Komunikat Urzędu Miasta:

 

Burmistrz Olecka, zgodnie z zarządzeniem Nr ORN. 0050.147.2014 z dnia 30 października 2014r. zaprasza wszystkie zainteresowane osoby oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych w ramach procesu opracowywania Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015 – 2018.

 

Realizacja przez gminę zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii wynika art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.Dz.U. z 2012, poz. 124 z późn. zm.).

 

Poprzez konsultacje społeczne chcemy dotrzeć głównie do rodziców, wychowawców, osób pracujących z młodzieżą, w celu uzyskania informacji dotyczących oczekiwanych form dostarczania im wiedzy na temat używania alkoholu, środków psychoaktywnych, a także występowania zjawiska infoholizmu (uzależnienie od komputera i internetu) wśród dzieci i młodzieży.

 

Problem nadużywania alkoholu, substancji psychoaktywnych od kilki lat narasta lawinowo, pojawiają się nowe substancje, obniża się wiek inicjacji narkotykowej. Wśród substancji psychoaktywnych swoje miejsce mają także dopalacze, coraz bardziej popularne stają się napoje energetyzujące. Nowym niebezpiecznym zagrożeniem stają się lekarstwa sprzedawane bez recepty. Te wszystkie substancje mogą stanowić źródło poważnych zagrożeń dla zdrowia, ale przede wszystkim powodować uzależnienia.

 

Kolejnym zagrożeniem są uzależnienia od komputera i Internetu (infoholizm), które rozwijają się niezwykle dynamicznie, a największą grupą ryzyka stanowią dzieci i młodzież, którzy posługują się tymi mediami w życiu codziennym.

 

Konsultacje społeczne prowadzone są zgodnie z zapisami uchwały nr V/32/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Olecko oraz Uchwały nr ORN.007.31.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Zastosowane zostaną następujące formy i metody konsultacji społecznych:
1) ankieta dla mieszkańców Gminy Olecko, rodziców przeprowadzona w formie papierowej oraz przy użyciu poczty elektronicznej, badająca znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie (od 4.11.2014 do 14.11.2014);

2) spotkanie konsultacyjne prowadzone metodą “Kawiarenki obywatelskiej” , której celem jest wypracowanie działań programowych do prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej osób dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży;

25.11.2014 godz. 16.00 / restauracja Astra /organizacje pozarządowe, rodzice;

27.11.2014 godz. 10.30 / różne grupy społeczne / Klub Seniora w Olecku ul. Wojska Polskiego 13;

 

3) warsztaty, których celem jest ukazanie przyczyn, objawów, skutków zażywania alkoholu, środków psychoaktywnych a także infoholizmu przez dzieci i młodzież oraz doskonalenie kompetencji rodziców, wychowawców w zakresie zapobiegania tym zjawiskom
3.12.2014r. godz. 18.00 / Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku / wychowawcy,pedagodzy, psychologowie;

4) konferencja “Kształtowanie społeczno-wychowawczej świadomości związanej z celowym i świadomym funkcjonowaniem dzieci w cyberprzestrzeni i świecie wirtualnym” 
4.12.2014r. godz. 17.00 / mieszkańcy gminy, rodzice, przedstawiciele różnych środowisk, w tym szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, samorządowych / sala kina ROK w Olecku;

5) debata publiczna – spotkanie podsumowujące – opiniowanie projektu dokumentu przez mieszkańców Gminy Olecko, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane osoby 
08.12.2014 godz. 16.00 / sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Olecku. 

Powyższe działania będą prowadzone w ramach realizacji projektu “Wzmocnienie konsultacji społecznych w Powiecie Oleckim” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Opinie i uwagi do Programów, można zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu od 4 listopada do 8 grudnia 2014 roku drogą elektroniczną na adres um@um.olecko.pl lub osobiście na adres Plac Wolności 1, pokój nr 7 bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3.

 

Badanie ankietowe trwa od 4 do 14 listopada 2014r. Aby wziąć udział w badaniu należy:
wypełnić ankietę drogą online (ankieta załączona poniżej) lub wypełnić załączony kwestionariusz ankiety, następnie dostarczyć go do dnia 14 listopada 2014r. osobiście na adres Plac Wolności 1, pokój nr 7 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3 bądź drogą elektroniczną na adres um@um.olecko.pl .

Dla poprawności wyników badań, ważne jest, żeby jeden respondent wypełnił ankietę tylko jeden raz.

Komentarze
Więcej w Gminny program profilaktyki i rozwiązywania p, konsultacje, Olecko, Urząd Miasta
Olecko – sportowa stolica Mazur?

Kilkanaście dni temu Europejskie Stowarzyszenie Stolic Sportowych (ACES) przyznało Olecku tytuł "Europejskiego Miasta Sportu". Doceniono bogatą sportową infrastrukturę naszego miasta,...

Zamknij