E- gmina Olecko. Umowa na dofinansowanie podpisana, ale jeszcze potrwa zanim będziemy mogli korzystać z platformy internetowej

Ratusz informuje:

30 maja  br. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu pt.: „e-Gmina Olecko”. Wartość projektu to 1 881 510,00 zł z  czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 586 588,82 zł, co stanowi  85% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

Celem projektu jest zwiększenie liczby oraz poprawa dostępności usług elektronicznych świadczonych przez gminę za pomocą  platformy internetowej. Projekt zakłada m.in. zakup odpowiedniej infrastruktury technicznej, która jest niezbędna do świadczenia e-usług na wysokim poziomie.

Do końca 2018 roku mieszkańcy będą mogli drogą elektroniczną np.:  złożyć  wniosek i otrzymać  decyzję o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji czy  otrzymać zaświadczenia o prawie do głosowania.

Katolog usług docelowo obejmuje:

1 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji
2 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
3 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
4 Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
5 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
6 Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
7 Wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
8 Nadanie numeru porządkowego (geodezja)
9 Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego
10 Zajęcie pasa drogowego lub trwałe umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg
11 Zezwolenia na zajęcie gruntu  stanowiącego własność Gminy Olecko lub  trwałe umieszczenie celem budowy  urządzeń infrastruktury technicznej w pasach komunikacyjnych niestanowiących dróg publicznych
12 Licencje na wykonywanie transportu drogowego, w zakresie przewozu osób taksówką
13 Zawieranie umów na ekspozycję reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie miasta/gminy oraz pobieranie z tego tytułu opłat
14 Zamiana lokalu mieszkalnego należącego do zasobu mieszkaniowego gminy
15 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
16 Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia – oczyszczalnia ścieków
17 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
18 Podatki od środków transportowych
19 Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) – osoby fizyczne / prawne
20 Podatek leśny
21 Podatek rolny
22 Podatek od nieruchomości
23 Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
24 Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
25 Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej
26 Wyrażenie zgody na używanie herbu miasta
27 Złożenie podania (wniosku) w sprawie nie sklasyfikowanej w katalogu usług
28 Skargi i wnioski
29 Udostępnienie informacji publicznej
30 Komunikacja drogą elektroniczną

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej-cyfrowy region, priorytetu inwestycyjnego- wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, ekultury i e-zdrowia oraz  działania: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług Publicznych

Komentarze
Więcej w e - gmina Olecko, Internet, Olecko
“12 Tez Marcina Czekay”. Ciekawa programowa ofensywa kandydata na urząd Burmistrza Olecka

Jak głosi legenda w dniu 31 października 1517 roku, około południa Marcin Luter do drzwi katedry zamkowej w Wittenberdze przybił...

Zamknij