Kolonie Dąbrowskie znikną z map, Dąbrowskie zmienią nazwę. Sesja Rady Miejskiej

W najbliższy czwartek 28 listopada 2013 roku odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Olecku. Tym razem radni dokonają wykreślenia nazwy Kolonie Dąbrowskie oraz zmiany nazwy Dąbrowskie na Dąbrowskie – Osada oraz zajmą się problemami programem profilaktyki przeciwalkoholowej. Jak zawsze na zakończenie sesji przeznaczono czas na obywatelskie interpelacje.

 

Porządek sesji:


1.       Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

3.       Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.

5.       Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.       Wnioski i oświadczenia radnych.

7.       Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał. 

8.       Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości,

b)     wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości,

c)     wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami,

d)     zmiany uchwały Nr ORN.0007.62.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki lub kluby dziecięce na ternie gminy Olecko,

e)     przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2014,

f)      uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia “Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”,

g)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2013 – 2022,

h)     zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

9.        “Głos wolny, wolność ubezpieczający”.

10.    Zamknięcie obrad sesji.

Komentarze
Więcej w Olecko, Rada Miasta, Samorząd
Paju apeluje – szaliki dla Patryka

Paju pisze w słusznej sprawie:   Mieszkaniec Tarnogóry (k. Nowej Sarzyzny - woj. podkarpackie), kibic piłkarski, kolekcjoner szalików kibicowskich cierpi...

Zamknij