Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Olecka i laurka Karola Sobczaka

W dniu 3 sierpnia 2016 r. Sebastian Budzyła, Zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwy w sprawach rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie wystosował do Przewodniczącego Rady Miasta Olecko “Zarządzenie. Wezwanie do wydania opinii” w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

W piśmie tym Sebastian Budzyła wezwał Przewodniczącego Rady Miasta Olecko do przesłania opinii o sposobie wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Wacława Olszewskiego Burmistrza Olecka w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z zawiadomienia Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. 


W rozmowie z nami Sebastian Budzyła nie chciał ujawnić szczegółów toczącego się postępowania. Jednak w piśmie, które Burmistrz Olecka skierował do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku czytamy, iż pracownicy Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili kontrolę doraźną w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowania prowadzonego w okresie 2015/2016 r. o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podopiecznych MOPS w Olecku. W wyniku kontroli wszczęto postępowanie wyjaśniające, którym został objęty Wacława Olszewski – Burmistrz Olecka, Maria Siemaszko – Kozielska  – Kierownik MOPS w Olecku, oraz Agnieszka Stankiewicz – Łuczkiewicz – radca prawny. Zastrzeżenia kontrolerów dotyczyły zastosowania przede wszystkim kryterium oceny ofert oraz braku złożenia przez Burmistrza Olecka oraz radcę prawnego Urzędu Miejskiego oświadczenia o braku okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania. 


Niestety, przynajmniej na razie, nie wiadomo z jakiej przyczyny przeprowadzono kontrolę i które kryteria wzbudziły zastrzeżenia kontrolerów. Wiadomo jednak, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku Karol Sobczak odpowiedział na pismo Zastępcy Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Samodzielnie, nie konsultując tego z Radą Miejską, co wzbudziło sprzeciw niektórych radnych. Tyle tylko, że jak się wydaje jest to kwestia raczej dobrych obyczajów (a te jak wiadomo w Olecku szwankują od lat) niż obowiązku. Gorzej, że w swoim piśmie Karol Sobczak nijak nie odnosi się do przedmiotu sporu czyli przypomnijmy – sposobu wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Wacława Olszewskiego Burmistrza Olecka w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z zawiadomienia Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymienia za to wszystkie zasługi i osiągnięcia burmistrza skrupulatnie wylicza kontrole i… ani słowem nie wspomina o toczącym się postępowaniu w sprawie wygaszenia mandatu burmistrza. To raczej laurka, a nawet wyborcza ulotka niż rzetelna odpowiedź dotycząca konkretnego przetargu i prac nad tym przetargiem zarówno urzędników jak i teoretyczni kontrolujących pracę Urzędu radnych miejskich. Poniżej zamieszczamy pismo Karola Sobczaka w pełnej krasie. 

 

A niezależnie od wszystkich lukrowanych pism Sebastian Budzyła przyznał, że prawdopodobnie do końca przyszłego tygodnia ostatecznie podejmie decyzję w sprawie przeprowadzonej kontroli. I wtedy okaże się czy to, coś więcej czy jednak, co bardziej prawdopodobne, burza w szklance wody. Szkoda tylko, że przy okazji niektórym osobom zabrakło umiaru, chłodnej głowy i merytorycznego podejścia do problemu. 


 

Olecko, 16 sierpnia 2016 r.

Zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych


Stosownie do zarządzenia z dnia 3 sierpnia 2016 r. wzywającego do wydania opinii o sposobie wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Burmistrza Olecka – Wacława Olszewskiego, poniżej przedstawiam przedmiotową opinię.

 

Pan Wacław Olszewski pełni funkcję Burmistrza Olecka od 1998 roku. W 18-letnim okresie sprawowania tej funkcji podjął skuteczne działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju gminy. Między innymi został zorganizowany sprawny i bezpieczny dowóz dzieci do szkół. Z Jego inicjatywy wykonano szereg remontów w szkołach, wybudowano dwie przyszkolne sale sportowe oraz przy jednej ze szkół wybudowano kompleks sportowy w ramach programu “Moje boisko Orlik 2012”. Pozyskano wiele środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego na działania podnoszące jakość pracy gminnych placówek oświatowych (na zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze, doposażenie szkół w sprzęt i pomoce naukowe, utworzenie zespołów wychowania przedszkolnego).

 

Pan Wacław Olszewski skutecznie zachęca kierowników jednostek organizacyjnych gminy do podejmowania nowych zadań i pozyskiwania na nie środków zewnętrznych, wpływających na podnoszenie jakości ich pracy, a tym samym i gminy.

 

Podczas całej swojej pracy w samorządzie gminy buduje i modernizuje obiekty sportowe. W 2004 r. wybudowano na stadionie miejskim kryte trybuny, trzy korty tenisowe oraz skate park dla rolkarzy. W 2009 r. pozyskano środki zewnętrzne na kompleksową modernizację stadionów piłkarskich w wysokości 5,2 mln zł. W 2011 roku wybudowano obozowisko z budynkiem socjalnym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych o wartości 930 tys. zł, gdzie 85% kosztów inwestycji stanowiły środki pozyskane z Unii Europejskiej. W 2012 r. zakończono budowę Hali widowiskowo-sportowej z pływalnią “Lega”, której całkowity koszt wyniósł 36 mln zł, a pozyskano dofinansowanie w wysokości 21,4 mln zł.

 

Pod rządami Burmistrza miasto nabiera coraz więcej uroku i walorów turystycznych. Podejmowane są działania, by wszystkie tereny zielone były właściwie utrzymane. W centrum miasta odrestaurowano park miejski według najnowszych kanonów mody na zieleń miejską. Przebudowano także centralny plac W mieście, a wartość całego projektu wyniosła około

3,1 mln zł.

 

Priorytetem w działaniach jest ochrona środowiska, co odzwierciedla przystąpienie gminy i jej partycypacja w kosztach budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku.

 

W latach 2002-2016 zwodociągowano prawie cały teren naszej gminy. W 2010 roku zrealizowano bardzo duże zadanie inwestycyjne związane z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej, na które pozyskano środki w wysokości 4 mln zł, a wartość zadania to kwota ponad 9 mln zł.

 

Wyszkolony i kierowany przez niego zespół w latach 2001-2016 pozyskał około 65 mln środków finansowych z zewnątrz na zadania inwestycyjne i modernizacyjne. W tym okresie gmina realizując około 48 zadań rocznie, przeznaczała od 8 do 42,9% swojego budżetu wydając średnio rocznie 10 mln zł, z czego Większość inwestycji w ostatnich latach była realizowana z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. W latach 2001-2016 majątek gminy wzrósł o 139 mln zł w wyniku zrealizowanych inwestycji.

 

Pan Wacław Olszewski wykazuje szczególną aktywność i dbałość o harmonijny i zintegrowany rozwój Gminy Olecko. O wszystkich działaniach na bieżąco informuje Radę Miejska w Olecku podczas sesji oraz na posiedzeniach komisji. Uchwały Rady wykonuje właściwie i rzetelnie.

 

Od roku 1998 do chwili obecnej w Urzędzie Miejskim, kierowanym przez Burmistrza Wacława Olszewskiego, przeprowadzono ogółem 162 kontrole między innymi przez przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Inspektorów Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Urzedu Kontroli Skarbowej, Archiwum Państwowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Kuratorium Oświaty, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Departamentu Ochrony Interesów Unii Europejskiej, Agencji Nieruchomości Rolnych czy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.

 

Żadna z przeprowadzanych kontroli nie wykazała większych nieprawidłowości. Drobne uchybienia czy niedociągnięcia eliminowane były na bieżąco.

 

Przez cały okres swojej pracy zawodowej i społecznej Pan Wacław Olszewski dał się poznać jako osoba odpowiedzialna, o szerokich horyzontach i zainteresowaniach, a kierowana przez niego Gmina Olecko spełnia oczekiwania lokalnej społeczności.

 

Chcę podkreślić, iż na sesji W dniu 25 maja 2016 r. Rada jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Olecka.

 

Jako Przewodniczący Rady Miejskiej pozytywnie oceniam pracę Burmistrza Wacława Olszewskiego i doceniam wkład pracy, jaki wnosi do wszystkich swoich poczynań.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku Karol Sobczak

Komentarze
Więcej w Finanse, Karol Sobczak, Olecko, Olsztyn, Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Sebastian Budzyła
Kazimierz Toczyłowski złożył ślubowanie i rozpoczął prace w Radzie Miejskiej

Rada Miejska informuje:   26 sierpnia br. Kazimierz Edward Toczyłowski złożył ślubowanie i tym samym wszedł w skład Rady Miejskiej...

Zamknij