Sesja Rady Miejskiej. Radni zadecydują m.in. o nowej sieci szkół

W najbliższy piątek 24 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Początek o godz, 13.00

 

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.

5. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej za 2016 rok.

6. Analiza funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku – oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, cmentarze komunalne – referat Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki.

7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok 2017,

b) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2017,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych,

d) ustalenia wysokości diet sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Jaśki I”,

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację projektu pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020”,

g) określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Olecko, przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania kryteriów,

h) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów,

i) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Olecko: przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania,

j) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

k) ustanowienia użytku ekologicznego,

l) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej Mazury w Olecku,

m) określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza i ochrony wód, ze środków budżetu gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017-2024, o) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2017 rok.

11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.

12. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Miejskiej

Komentarze
Więcej w Olecko, Rada Miejska
Nowe nazwy ulic Armii Ludowej, Bohaterów Białostocczyzny i Mereckiego

Ratusz informuje:   Zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu nazwy trzech ulic w...

Zamknij