Walka o fermy trwa. Inwestorzy się nie poddają, mieszkańcy się spotykają i podpisują wnioski

4 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 19.00 w budynku Zespołu Szkół na os. Siejnik w sali nr 7 odbędzie się spotkanie w sprawie rozbudowy fermy trzody chlewnej w Kukowie na które zaprasza Pełniący Funkcję Burmistrza Olecka Krzysztof Marek Kosewski.
Jednocześnie Zbigniew Sienkiewicz przypomina, że trwa zbieranie podpisów dla wniosków do planu miejscowego dla fermy trzody chlewnej w Kukowie. 2 maja 2017 mija termin składania wniosków. Wnioski trzeba złożyć za potwierdzeniem w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku. Może podpisać się każdy, niezależnie gdzie mieszka. 2 maja to termin ostateczny złożenia wniosków w Urzędzie Miejskim, potem zajmie się nimi burmistrz i projektant planu miejscowego.
Przed nami jeszcze ogrom pracy związanej z fermą na 24 tys świń w Imionkach dla której inwestor już złożył uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko, a także ferma norki amerykańskiej w Kukowie na 80 tys szt.

 

Wzór wniosku (można wydrukować, podpisać lub wykorzystać zamieszczone informacje do zredagowania własnego wniosku)

Olecko,  kwietnia 2017 r.

 

Burmistrz Olecka

Pl. Wolności 3

19-400 Olecko

 

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kukowo – tereny produkcji rolnej”

 

My niżej podpisani, składamy wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kukowo – tereny obsługi produkcji rolnej” na działce nr 66/7 w obrębie ewid. Rosochackie z prośbą o ich uwzględnienie:

 

 1. Wprowadzenie zakazu budowy nowych obiektów inwentarskich mogących zwiększyć maksymalny stan hodowli powyżej aktualnego poziomu (960,88 DJP).

uzasadnienie wniosku: zmniejszenie skali oddziaływania na środowisko i nieruchomości sąsiednie.

 1. Wprowadzenie warunku utrzymania przez inwestora poziomu hodowli dla którego istnieje praktyczna możliwość zużycia min. 70% nawozów na gruntach posiadanych oraz uzyskania pozytywnie zaopiniowanego planu nawożenia. (zgodnie z obowiązującym prawem)
 2. Zmniejszenie w  okresie do 5 lat obsady ferm hodowlanych w obszarze planu miejscowego
  do 210 DJP, czyli poniżej prawnego kryterium inwestycji stale znacząco oddziaływających
  na środowisko; uzasadnienie wniosku: zapewnienie humanitarnych i ekologicznych warunków pobytu i hodowli zwierząt oraz zmniejszenie skali oddziaływania na środowisko i nieruchomości sąsiednie.
 3. Wprowadzenie ustaleń dotyczących preferencji dla hodowli ściółkowej zgodnie z aktualnymi zapisami w studium gminy Olecko;

uzasadnienie wniosku: najbardziej niekorzystny, ze środowiskowego punktu widzenia, na fermach trzody chlewnej jest chów bezściółkowy, generujący powstawanie ogromnych ilości gnojowicy. Stanowi ona nawóz wysoce skoncentrowany, o wysokiej zawartości składników mineralnych, zanieczyszczony mikrobiologicznie. Jej niewłaściwe magazynowanie, wylewanie i utylizowanie może prowadzić do poważnych zagrożeń, tak dla środowiska naturalnego, jak i zdrowia człowieka. Obornik – wytwarzany w fermach w systemie ściółkowym – zawiera znacznie więcej stałej materii organicznej, ma znacznie wyższą temperaturę (mniej korzystne warunki rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych) i uważany jest za bardziej przyjazny środowisku.

 1. Wprowadzenie zakazu stosowania hodowli zwierząt oraz pasz i produktów zawierających GMO (strefa wolna od GMO). Uzasadnienie: Stosowanie w paszach organizmów genetycznie zmodyfikowanych zagraża naszemu rolnictwu, środowisku oraz naraża zdrowie konsumentów i zwierząt. Nie udowodniono, że żywność pochodząca od zwierząt karmionych paszami zawierającymi GMO jest bezpieczna, zaś wyniki niezależnych badań wskazują, że należy wykazać jak najdalej posuniętą ostrożność.
 2. Wprowadzić obowiązek stosowania zakrytych i szczelnych oraz monitorowanych zbiorników na gnojówkę i gnojowicę o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 6 miesięcznej produkcji tego nawozu – (zgodnie z zaleceniami Komisji Helsińskiej 21/1).
 3. Wprowadzić obowiązek hermetyzacji technologii i filtracji powietrza emitowanego do otoczenia przez wentylację pomieszczeń i procesów a także monitoringu zanieczyszczeń wód opadowych z terenu instalacji hodowlanej.
 4. Wprowadzić zakaz zanieczyszczania okolicznych dróg dojazdowych gnojowicą.
 5. Wprowadzić nakaz zastosowania rozwiązań technicznych w obiekcie fermy oraz technologii rolniczych podczas nawożenia, zabezpieczających przed przedostawaniem się szkodliwych zanieczyszczeń  i gnojowicy do wód powierzchniowych, rzek i rowów melioracyjnych;

uzasadnienie wniosku: zabezpieczenia mają zapobiec niekontrolowanemu wyciekowi ścieków z fermy (co ma obecnie miejsce!) oraz procesowi eutrofizacji okolicznych jezior (spływy z pól) .

 1. Nawozy muszą być przyorane w najkrótszym czasie od wywiezienia ich na pola zgodnie
  z Dobrą Praktyką Rolniczą.
 2. Zakaz nawożenia podczas wiatrów wiejących w kierunku wsi Kukowo oraz Miasta Olecka.
 3. Ograniczenie rozprzestrzeniania odorów, hałasu i substancji niebezpiecznych dla środowiska
  do obszaru objętego granicami planu miejscowego.
 4. Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania w związku z emisją amoniaku i siarkowodoru.
 5. Rozbudowa i eksploatacja instalacji nie może spowodować uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, spadku wartości nieruchomości oraz standardu życia, w tym utrudnić prowadzenia działalności agroturystycznej w jej otoczeniu (zapis studium gm. Olecko).
 6. Wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia, po uchwaleniu planu miejscowego, przeglądu ekologicznego oraz analizy okresowej i weryfikacji pozwoleń zintegrowanych (Art238, Art216 ustawy POŚ) dla instalacji istniejących na obszarze planu, które będą kluczowym elementem kontroli poprawności zawartych w nich zapisów oraz ich zgodności ze stanem faktycznym.

W postępowaniach tych należy zgodnie z Art 218 ustawy POŚ zapewnić udział społeczeństwa.

uzasadnienie wniosku: Stan faktyczny obserwowany przez społeczność lokalną oraz protokoły pokontrolne inspekcji ochrony środowiska wykazują nieprawidłowości w eksploatacji instalacji a dodatkowo prowadzący instalację zamierza wprowadzić istotne zmiany w funkcjonowaniu instalacji zwiększające zakres oddziaływania na środowisko.

Analiza ma na celu zapewnienie, że ustalone w pozwoleniu zintegrowanym warunki korzystania ze środowiska gwarantują, w zmieniających się uwarunkowaniach technicznych i ekonomicznych, spełnienie głównego założenia systemu pozwoleń zintegrowanych jakim jest zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń oraz osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, w tym:

– możliwości zastosowania najlepszych dostępnych dla stosowanej hodowli technik BAT.

 

Uzasadnienie

Przemysłowa hodowla zwierząt nie jest obojętna dla jakości i warunków życia ludzi mieszkających
w bliskim sąsiedztwie ferm za sprawą uciążliwych odorów oraz zanieczyszczeń wód, w tym w wyniku przenawożenia gleb, prowadzących do zagrożeń chemicznych i mikrobiologicznych. Odzwierciedleniem występujących uciążliwości są protesty lokalnych społeczeństw oraz skargi kierowane do organów rządowych i parlamentarzystów.

 

Imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy:

 

 1. …………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. …………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. …………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. …………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. …………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. …………………………………………………………………………………………………………….

 

7.. …………………………………………………………………………………………………………….

 

Komentarze
Więcej w ekologia, fermy, hodowla zwierząt, Imionki, Kukowo, Olecko
Wybory w Olecku jak w Ameryce – trolle atakują fora. Kto za tym stoi?

Zostaliśmy zaatakowani. My czyli i Wy. "Profesjonalnie" przez specjalizujących się w marketingu szeptanym trolli. Co to jest marketing szeptany? Otóż w...

Zamknij