Wnioski o stypendia szkolne dla uczniów. Jak, gdzie i kiedy składać

Ratusz informuje:

Wnioski o stypendium szkolne dla uczniów można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r. W przypadku kolegiów pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2017 r.

Kompletne wnioski  wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku Plac Wolności 3, pokój nr 12,  I piętro,  w godzinach 7.30 – 15.30.

Pomoc w zakresie wypełniania wniosku oraz informacje dotyczące uzyskania stypendium szkolnego udzielane są w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1,
pokój nr 11, I piętro, tel. 87 620 10 74 – Monika Chmielewska – Sujata.

Wnioski o stypendium szkolne można składać na zaproponowanym druku, który jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku www.olecko.pl i w formie papierowej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku oraz w gminnych szkołach.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Olecko i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne nie mają uprawnień do stypendium szkolnego.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być  przyznane na wniosek:

1)    rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,

2)    pełnoletniego ucznia,

3)    dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Więcj informacji w załącznikach, które są dostępne na stronie Urzędu Miejskiego.

Komentarze
Więcej w Olecko, stypendia szkolne, Urząd Miasta i Gminy w Olecku
Henryk Sienkiewicz i jego podróże. Spotkanie z Jolantą Sztachelską w Oleckiej Izbie Historycznej

Olecka Izba Historyczna i Regionalny Ośrodek Kultury Mazury Garbate  zaprasza 22 sierpnia 2017 roku o godz. 17.00 na spotkanie z...

Zamknij