Wznowienie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy fermy trzody chlewnej w Kukowie

Kilka dni temu pisaliśmy o szansy na wznowienie postępowania (TUTAJ) i… postępowanie zostaje wznowione, co, jak można przeczytać w Postanowieniu bynajmniej nie nie przesądza o uchyleniu bądź nie wydanej decyzji. Ale z pewnością jest dobrym początkiem. Trzymamy kciuki. Za mieszkańców Kukowa i okolic.

 

W związku z wniesionymi  wnioskami mieszkańców wsi Kukowo 18 kwietnia br. wznowione zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy trzody chlewnej w Kukowie na działce o nr geod. 66/7 obręb Rosochackie, gm.Olecko.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania w Sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49, art. 142, art. 145 @ l pkt 4 i art. 149 5 1 ustawy z dnia 14 czerwca 196or. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) 

Burmistrz Olecka

zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie, że w dniu 18 kwietnia 201 7r. wydał
postanowienie o wznowieniu postępowania, zakończonego ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „rozbudowie Fermy Trzody Chlewnej w Kukowie na działce nr geod. 66/7 obręb Rosochackie, gm. Olecko”

Na w/w postanowienie nie przysługuje zażalenie. Strony będą mogły zaskarżyć postanowienie w odwołaniu od decyzji kończącej postępowanie w sprawie wznowienia postępowania.

Strony mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia, składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie W Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, pokój nr 05, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Stosownie do art. 49 kpa zawiadomienie uwaza się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 g 1 kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w kazdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 k.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 20161: poz. 353 z póżn. zm.) jezeli liczba stron postępowania:
l) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2) w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji  przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń  sołectwa Kukowo, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Olecku oraz na stronie  internetowej – http://www.umolecko.bip.doc.pl/ w zakładce postępowania środowiskowe.

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 145 © 1 pkt. 4, 149 @ 1, art. 150 5 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z póżn. zm.) po rozpatrzeniu wniosków mieszkańców wsi Kukowo w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Fermy Trzody Chlewnej w Kukowie na działce nr geod. 66/7 obręb Rosochackie, gm. Olecko

postanawiam

wznowić postępowanie administracyjne prowadzone przez Burmistrza Olecka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Fermy Trzody Chlewnej w Kukowie na dzialce nr geod. 66/7 obręb Rosochackie, gm. Olecko, zakończonej decyzją ostateczną wydaną przez Burmistrza Olecka dnia 05.10.2016r. znak GKO.6220.23.2016.

Uzasadnienie

W dniu 11.04.2017r. i 13.04.2017r. do tut. Urzędu wpłynęły wnioski mieszkańców wsi Kukowo o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. W piśmie wskazano, że decyzja została wydana z naruszeniem ustawy o prawie do informacji o środowisku a także naruszeniem art. 145 @ 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przed tut. organem toczyło się postępowanie administracyjne z wniosku złożonego przez inwestora – Gospodarstwo Siejnik Sp. z o.o. z/s w Tczewie w przedmiocie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Fermy Trzody Chlewnej w Kukowie na działce nr geod. 66/7 obręb Rosochackie, gm. Olecko. Wniosek w tym przedmiocie wpłynął do tut. Urzędu 19.05.2016r, a zawiadomieniem z dnia 01.06.2016r. organ poinformował strony postępowania o wszczęciu przedmiotowego postępowania.

W wyniku przeprowadzenia postępowania administracyjnego w powyzszym zakresie  w dniu 05.10.2016r. wydana została decyzja administracyjna o środowiskowych i uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Fermy Trzody Chlewnej  w Kukowie na działce nr geod. 66/7 obręb Rosochackie, gm. Olecko. Poniewaz strony  postępowania nie wniosły odwołania od wydanej decyzji stała się ona ostateczna dnia  31.10.2016r.

Zgodnie z art. 145 @ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 196or. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 20161: poz. 23 z późn. zm.) w sprawie zakończonej decyzją  ostateczną wznawia się postępowanie, jezeli:
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały
się fałszywe;

2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;

3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który
podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27;

4) strona bez własnej winy nie brała udziału W postępowaniu;

5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące
w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję;

6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;

7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 @ 2);

8) decyzja została wydana w oparciu @ inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione.

Wnioskodawcy podnieśli, że o przedmiotowej decyzji dowiedzieli się 3 kwietnia 2017 r. podczas spotkania w świetlicy wiejskiej, wobec czego zachowano miesięczny termin do wniesienia żądania wznowienia postępowania przewidziana w art. 148 kpa. Wznowienie postępowania administracyjnego nie przesądza o uchyleniu bądź nie wydanej decyzji. Na tym etapie organ bada wstępnie, czy wniosek o wznowienie postępowania oparty jest o w/w przesłanki ustawowe do wznowienia postępowania. Natomiast niniejsze postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z póżn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania:

1) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

2) w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia
decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji – przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie.
2. Zgodnie z art. 142 kpa postanowienia na które nie służy zażalenie strona może zaskarżyć
tylko w odwołaniu od decyzji.

Komentarze
Więcej w decyzja środowiskowa, ferma trzody chlewnej, Kukowo
Ferma trzody w Kukowie. Jest szansa na wznowienie postanowienia w sprawie decyzji środowiskowej

Poniżej publikujemy ważny list Zbigniewa Sienkiewicza dotyczący planowanej rozbudowy fermy trzody chlewnej w Kukowie oraz wnioski, które należy w tej...

Zamknij