Zapowiedź sesji Rady Miejskiej

Komunikat Rady MIejskiej w Olecku:


W dniu 26 sierpnia 2016 r. (piątek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad. 
2. Złożenie ślubowania przez Radnego Kazimierza Edwarda Toczyłowskiego.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych 
w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja w sprawie mieszkaniowego zasobu gminy – referat Komisji Rewizyjnej.
6. Gospodarka odpadami komunalnymi – referat Komisji Planowania, Budżetu 
i Gospodarki.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał. 
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku,
c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Śródmieście I” w Olecku dla obszaru przy ul. Stromej i Placu Wolności,
d) ustanowienia pomnika przyrody,
e) wyrażenia opinii dotyczącej lasów ochronnych,
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016-2024,
g) zmiany budżetu gminy na 2016 rok.
11. “Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 
12. Zamknięcie obrad sesji.

Komentarze
Więcej w Olecko, Rada Miejska
Teatr pod Gwiazdami w Olecku

Bardzo miły teatralno - kulturalny komunikat:   Już wkrótce koniec wakacji. A czy jest lepszy sposób na ich zakończenie niż...

Zamknij