Gmina Olecko włączona do obszaru ochronnego z powodu zwiększonego zagrożenia afrykańskim pomorem świń

Ważny komunikat Ratusza:

 

W związku z włączeniem trzech gmin powiatu oleckiego tj. Wieliczki, Olecko i Świętajno do tzw. obszaru ochronnego z powodu wystąpienia następnych przypadków i ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików i świń na terenach bezpośrednio z nami sąsiadujących w woj. podlaskim informuję, że właściciele gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną będą musieli spełniać szereg dodatkowych obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w 2017 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Najważniejsze z nich to:

1. Obowiązek codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń i niezwłocznego zawiadamiania Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi weterynaryjne, wójta, burmistrza, prezydenta miasta o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia choroby;

2. Przestrzeganie nakazów i zakazów określonych w rozporządzeniu MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, tj.:

– nakaz utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami,

– nakaz sprzątania i aktualizowania spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, knury i knurki,

– nakaz wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wjazdami/wejściami do gospodarstw oraz wyjazdami/wyjściami z gospodarstw a także przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz utrzymanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego – posiadanie dowodów zakupu do okazania w trakcie kontroli,

– nakaz stosowania przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF,

– nakaz bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi i sprzętów używanych do obsługi świń,

– nakaz obowiązkowego badania przedubojowego i poubojowego świń ubijanych w gospodarstwie na użytek własny na koszt właściciela wraz z kosztami najczęściej podwójnych dojazdów,

– nakaz informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym upadku świń w ciągu 24 godz. od zaistnienia,

-zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików
i produktów ubocznych pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,

-zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

            Spełnienie powyższych wymagań będzie przedmiotem 2-krotnych w ciągu roku kontroli Inspekcji Weterynaryjnej. Niespełnienie dodatkowych wymagań objęte jest postępowaniem administracyjnym, sankcjami karnymi, jak również dotkliwymi sankcjami karnymi finansowymi.

Dlatego też gospodarstwom, w których chów świń nie jest zasadniczym kierunkiem produkcji
i głównym źródłem utrzymania, a także właścicielom stad utrzymującym świnie wyłącznie na użytek własny, Powiatowy Lekarz Weterynarii zaleca stopniowe, wraz z dorastaniem zwierząt do wagi ubojowej lub zakończonym odchowem prosiąt, zaprzestanie chowu świń do czasu wygaśnięcia epizootii afrykańskiego pomoru świń, przynajmniej w naszym północno-wschodnim Regionie.
W aktualnej sytuacji pozwoli to zdroworozsądkowo uniknąć dodatkowych kosztów, uciążliwości
i obowiązków.

Fakt wygaszenia chowu świń należy w ciągu 7 dni zgłaszać do biura Powiatowego ARiMR oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku.

Komentarze
Więcej w amerykański pomór świń, Olecko
Pilotażowy projekt handlu okazjonalnego w centrum miasta

O projekcie pisaliśmy już jakiś czas temu, ale skoro Ratusz w końcu się obudził i postanowił poinformować o tym mieszkańców,...

Zamknij