“Nie dajmy zniszczyć swojego świata”. Spotkanie w sprawie Imionek i termin składania wniosków w Urzędzie

Informacja nadesłana:

Dnia 24 maja 2017r. (środa) o godz. 19.00 w siedlisku Państwa Szyłów Nad jeziorem u Basi i Grzegorza w miejscowości Możne, odbędzie się spotkanie w sprawie wniosków do MPZP Imionki I (w związku z planowaną budową fermy trzody chlewnej).

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy, trzeba zebrać jak  największe wsparcie co pozwoli zablokować tą niechcianą inwestycję.

Pamiętajmy 31 maja to termin ostateczny złożenia wniosków w Urzędzie Miejskim, potem zajmie się nimi burmistrz i projektant planu miejscowego. Podpisać się może każdy niezależnie od miejsca zamieszkania. Wnioski trzeba złożyć za potwierdzeniem w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku. Może podpisać się każdy, niezależnie gdzie mieszka.

Poniżej gotowy wzór wniosku. Można się podpisać lub wykorzystać zamieszczone informacje do zredagowania własnego wniosku. Dołączam także mapkę zasięgu planu z nr działek których plan dotyczy.

Przed nami jeszcze sporo pracy zarówno w sprawie Imionek jak i Kukowa w tym związanej z fermą norki amerykańskiej w Kukowie na 80 tys szt.

Nie dajmy zniszczyć swojego świata.

Zbigniew Sienkiewicz

 

                                                                                                                 Olecko, …. maja 2017 r.

Burmistrz Olecka

Plac Wolności 3, 19-400 Olecko

 

                                               WNIOSKI

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „IMIONKI I”

 

 1. My niżej podpisani wnioskujemy o szczegółowe przeznaczenie wymienionych działek w w/w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i zapis, że:

  a) nieruchomo
  ści stanowiącej działkę ewid. nr  177/3 oraz część dz. nr 173/8 położonych
  w Imionkach, obręb ewid. Możne, na tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  i ogrodniczych, z ograniczeniem rozbudowy łącznej produkcji w gospodarstwach hodowlanych na obszarze planu do 50 DJP (sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej) oraz na tereny zieleni urządzonej (zabytkowy park dworski)
  b) nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 178/6, 178/7, 178/8 i 177/1 oraz w części dz. 173/8, obr. ewid. Możne, na tereny łąk i pastwisk (trwałe użytki zielone wolne od zabudowy).
  c) na obszarze planu nie przewiduje się działalności gospodarczej polegającej na hodowli zwierząt futerkowych.  

Wnioskowane przeznaczenie ww. nieruchomości jest zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko, podjętego uchwałą nr ORN.0007.94.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2015 r. oraz tożsame z Rezolucją nr ORN.0007.1.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie protestu przeciwko budowie centrum badawczo – rozwojowego hodowli trzody chlewnej w miejscowości Imionki w Gminie Olecko.

 1. Wnioskujemy o wprowadzenie zasad użytkowania gruntów rolnych, w zakresie nawożenia i ochrony pestycydami, chroniących wody powierzchniowe i głębinowe a także sąsiadujące z obszarem planu miejscowego lasy wodochronne, ostoje zwierząt i obszary cenne przyrodniczo w tym istniejący pomnik przyrody o nazwie “Aleja wierzbowa”- Uchwała Nr ORN.0007.57.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 sierpnia 2016 r. oraz obszar i bufor ochronny planowanego rezerwatu “Markowskie Bagno”.
 2. Nawożenie upraw i użytków zielonych na obszarze planu może być prowadzone wyłącznie w oparciu o pozytywnie zaopiniowany plan nawożenia.
 3. Prowadzona na obszarze planu działalność nie może naruszać naturalnych poziomów oraz stanu sanitarnego i biologicznego wód powierzchniowych i podziemnych w szczególności należy zapobiegać procesowi eutrofizacji okolicznych cieków wodnych i jezior (spływy z pól).
 4. Na obszarze planu powinna być prowadzona zrównoważona gospodarka rolna i hodowlana oparta o Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej w tym technologia ściółkowa hodowli i ograniczenie stosowania pestycydów.
 5. Wprowadzenie na obszarze planu zakazu stosowania hodowli zwierząt oraz pasz i produktów zawierających GMO (strefa wolna od GMO).

Uzasadnienie: Stosowanie w paszach organizmów genetycznie zmodyfikowanych zagraża naszemu rolnictwu, środowisku oraz naraża zdrowie konsumentów i zwierząt. Nie udowodniono, że żywność pochodząca od zwierząt karmionych paszami zawierającymi GMO jest bezpieczna, zaś wyniki niezależnych badań wskazują, że należy wykazać jak najdalej posuniętą ostrożność.

 1.  Wnioskujemy o rewitalizację i udostępnienie publiczne założenia parkowego w Imionkach. Odtworzenie alejek, ławek oraz organizacja ogólnie dostępnego parkingu i placu zabaw.

 2. Uwzględnienie przebiegu przez obszar planu szlaków turystyki pieszej i rowerowej z możliwością tworzenia infrastruktury turystycznej oraz warunków do rozwoju bazy agroturystycznej.

 

           Imię i Nazwisko:                          Adres:                                     Podpis

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. …………………………………………………………………………………………………………………                                                                                              
Komentarze
Więcej w fermy, Imionki
Spotkanie w sprawie wniosków do MPZP Imionki. Ważne

Ważny komunikat Zespołu ds. uciążliwych inwestycji: Dnia 24 maja 2017r. (środa) o godz. 19.00 w siedlisku Państwa Szyłow – „Nad...

Zamknij