Projekt Dotacyjny Funduszu Inicjatyw Lokalnych

W imieniu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA ogłaszamy projekt dotacyjny FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – WARMIA MAZURY LOKALNIE 2, który jest zadaniem publicznym zleconym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.

 

Celem projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE 2 jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

 

W ramach projektu przyznane zostaną dotacje na działania, które:

 • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 • mieszczą się w sferze zadań  publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

O dotację w wysokości od 1500 do 5000 zł mogą ubiegać się:

 • Grupy nieformalne – stanowiące nie mniej niż trzy osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.
 • Grupy samopomocowe – stanowiące dobrowolny zespół osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.
 • Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekracza 25 tys. zł

 

Szczegółowe informacje, w tym regulamin oraz wzór wniosku znajdują się tu:

http://stopa.org.pl/co-robimy/warmia-mazury-lokalnie

Wnioski składa się wyłącznie poprzez generator dostępny tu:  www.warmiamazurylokalnie.pl/  do dnia 20 kwietnia 2017 r.

 

Projekt jest realizowany przez 7 Organizacji Partnerskich działających w województwie warmińsko – mazurskim: Lokalna Grupa Działania “Warmiński Zakątek”, Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych “STOPA”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszenie “PRZYSTAŃ”, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”.

 

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych “STOPA” prowadzi wsparcie informacyjno-doradcze na etapie ubiegania się o dofinansowanie dla zainteresowanych z następujących powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego.

Kontakt:
Ośrodek Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych “STOPA”
ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, tel. 796538105
www.stopa.org.pl, e-mail: warmiamazurylokalnie@o2.pl , pawelwilk8@o2.pl
Koordynator lokalny: Paweł Wilk 
 

 

Komentarze
Więcej w dotacje, FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - WARMIA MAZURY LOKALNIE 2
“Lega Fest”, “My i Nasz Tradycja” i “Wśród lasów, jezior, łąk i pól Ziemi Oleckiej”. Rozstrzygnięto konkursy na dofinansowanie działań kulturalnych i turystycznych

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadać publicznych w 2017 r. w zakresie kultury i turystyki (oba konkursy były...

Zamknij