Sesja Rady Miejskiej – Korczak zamiast Mereckiego, zmiany budżetu, początek konsultacji w sprawie przebudowie sieci energetycznej

Jutro, 25 sierpnia 2017 r.  o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Tym razem radni będą decydować m.in o “szczegółowych warunkach przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, ale zmiany będą kosmetyczne i nie będą dotyczyć kryteriów i wysokości opłat. Radni najprawdopodniej przegłosują także zmianę nazwy ulicy Mereckiego na Janusza Korczaka. Szczególnie ciekawie brzmi punkt drugi porządku obrad, mianowicie informacja o planowanej przebudowie linii 110 kV Olecko – Ełk. Z tego, co udało się nam ustalić będzie to wstępna informacja inwestora firmy PGE Dystrybucja Lublin dotycząca planowanej przebudowy, która z pewnością w przyszłości będzie obejmować także tereny prywatne. Jest to, jak nas zapewniono w Urzędzie początek dialogu społecznego w sprawie tej znaczącej dla Olecka inwestycji.

Porządek sesji

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja dotycząca planowanej przebudowy linii 110 kV Olecko-Ełk.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i oświadczenia radnych.
6. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku i sposobów jego realizacji w roku 2017,
b) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania,
c) zmiany nazwy ulicy w mieście Olecko,
d) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego
w 2018 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na zadanie
pn. „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku”,
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017-2024,
g) zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
8. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Komentarze
Przeczytaj poprzedni wpis:
“Kultura Niepodległa”. Manifest, postulaty i prośba o podpis

Informacja nadesłana: Szanowni Państwo, W imieniu organizatorów Kongresu Kultury 2016, zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą "Kultura Niepodległa" oraz złożenia...

Zamknij