Bezdomne zwierzęta, strategia kultury fizycznej i zmiany w edukacji. Kolejna sesja Rady Miejskiej

W najbliższy piątek 28 lutego 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Początek obrad o godz. 12.00.

 

To będą bardzo pracowite obrady. Radni m.in opowiedzą się czy gmina może wyodrębnić środki, które zostaną przeznaczone na fundusz sołecki. Ponadto zajmą się nowymi przepisami dotyczącymi dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Swoje “pieć minut” będą miały też bezdomne zwierzęta. Radni będą głosować nad przyjęciem programu opieki nad bezdomnymi zwierzakami. Mają one trafiać do schroniska, gdzie zostaną wysterylizowane, zachipowane, a schronisko będzie szukać dla nich nowych właścicieli.

 

Radni mają także zatwierdzić przygotowanie “Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014-2020” oraz wyrazić zgodę na realizację projektu “Sport i turystyka bez granic – wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej “Litwa-Polska” 2007-2013″. Ciekawi nas czy “sportowa strategia” na najbliższe lata zostanie opracowana przez lokalnych działaczy czy może jednak przez kogoś z zewnątrz.

 

Radni zajmą się także niezbędnymi zmianami w edukacji czyli utworzeniem w szkołach podstawowych w Judzikach, Babkach Oleckich i Gąskach Zespołów Wychowania Przedszkolnego. Na koniec jak zawsze mieszkańcy miasta mogą zgłosić swoje pomysły i wnioski w ramach Głos wolny, wolność ubezpieczający”.

 

Porządek sesji:

 

1.       Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

2.       Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady.

3.       Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.

5.       Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.       Wnioski i oświadczenia radnych.

7.       Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli oraz radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej dotyczące projektów uchwał. 

8.       Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

b)     wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej,

c)      określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

d)     podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

e)      uchwalenia Programu osłonowego “Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

f)      przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko,

g)     w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014-2020,

h)     w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą “Sport i turystyka bez granic – wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej “Litwa-Polska” 2007-2013,

i)       w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLI/386/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,

j)       w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLI/387/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Judzikach,

k)     w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLI/388/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich,

l)       w sprawie zmiany uchwały Nr ORN.0007.2.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,

ł)  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w  drodze bezprzetargowej,

m)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2014-2022,

n)     zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

9.        “Głos wolny, wolność ubezpieczający”.

10.    Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Komentarze
Więcej w Olecko, Rada Miasta, Samorząd
Wielkie przeboje operetkowe i musicalowe na scenie kina Mazur. Koncert z okazji Dnia Kobiet

W niedzielę 9 marca Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku zaprasza na koncert "Świat musicalu i operetki" w wykonaniu włocławskiej Cameraty...

Zamknij