Czy burmistrz jest nadal burmistrzem? Zarząd komisaryczny? Kiedy wybory? Wydział Prawny i Nadzoru odpowiada

W poniedziałek 4 kwietnia 2016 r. do Rady Miejskiej w Olecku wpłynęło pismo – Zarządzenie zastępcze wydane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego, w którym to wojewoda stwierdził wygaśnięcie mandatu Burmistrza Miasta Olecka – Wacława Olszewskiego. W obszernym i dość jednoznacznym uzasadnieniu wojewoda wskazał, iż Wacław Olszewski pełniąc jednocześnie funkcję burmistrza i Prezesa Koła Łowieckiego Sarna w Olecku złamał zasady tak zwanej ustawy antykorupcyjnej. 

 

W tekście nadesłanym do redakcji zatytyłowanym Kot, burmistrz i mechanika kwantowa autorka/autor przywołuje przykład tak zwanego kota Schrödingera, który jest doskonałym przykładem opisującym mechanikę kwantową. Najogólniej rzecz biorąc chodzi o to, że kot w czasie tego eksperymentu jest jedocześnie żywy i martwy. Przenosząc to na nasze realia powstaje pytanie czy burmistrz po wydaniu Zarządzenia zastępczego nadal jest burmistrzem? Czy może jednocześnie jest i nie jest burmistrzem? 

 

Z tym pytanie zwróciliśmy się do Wydziału Prawnego i Nadzoru Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, który de facto przygotowywał od strony merytorycznej zarządzenie wydane przez wojewodę. 

 

Zapytaliśmy między innymi czy wygaszenie mandatu wiąże się z jakimkolwiek ograniczeniem praw do podejmowania decyzji przez burmistrza czy on  nadal reprezentować oficjalnie miasto i czy moc prawną zachowują wszelkie zarządzenia burmistrza.

 

Wydanie zarządzenia zastępczego – czytamy w odpowiedzi Wydziału Prawnego i Nadzoru przygotowanej przez Radcę Prawnego Aleksandrę Salik – do czasu uzyskanie przez nie waloru prawomocności (…) albo do uprawomocnienia się wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego oddalającego skargę lub o wydania wyroku tej treści wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny nie wywołuje skutku w postaci pozbawienia burmistrza możliwości wykonywania przez niego przypisanych mu kompetencji, nie wpływa również na ważność podejmowanych przez niego czynności prawnych, jak również wydawanych zarządzeń czy obejmowaniem patronatem poszczególnych imprez, bowiem zgodnie z 493 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz 112, z późn. zm) wygaśnięcie mandatu wójta następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę (…)

 
Zapytaliśmy także w jakich okolicznościach w obecnej sytuacji  może zostać wprowadzony zarząd komisaryczny miasta?
 
Zarząd komisaryczny może zostać wprowadzony jedynie w przypadku ziszczenia się przesłanek wskazanych w art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (…) tj. w razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy. Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom gminy i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji gminy. Przy czym jest to kompetencja Prezesa Rady Ministrów, który na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organ gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres dwóch lat, nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz wójta na kolejną kadencję. 
 
A jeśli chodzi o Olecko to w przypadku wygaśnięcia mandatu burmistrza przed upływem kadencji, na podstawie art 28 d ustawy o samorządzie gminnym, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (…) – Do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, jego funkcję, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów (…)
 
Z pisma wynika także, że sprawy związane z wygaśnięciem mandatu, przeprowadzone przez wszystkie instancje (…) do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego mogą trwać od 8-12 m-cy.
 
Wsród wielu opinii, komentarzy i plotek pojawiła się także informacja, iż ewentualna przegrana burmistrza we wszystkich instancjach może oznaczać, iż od czasu wydania “Zarządzenia zastępczego” pobierał on pensję burmistrza nie będąc do tego uprawnionym. Odpowiedź Wydziału Prawnego i Nadzoru rozwiewa w tej sprawie jakiekolwiek wątpliwości. Skoro burmistrz może nadal pełnić swoją funkcję do czasu uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę to nie może być mowy o bezprawnie pobranym wynagrodzeniu. 

Pismo Wydziału Prawnego i Nadzoru Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wyjaśnia większość wątpliwości. “Zarządzenie zastępcze” do czasu swojego uprawomocnienia nie oznacza, że Burmistrz MIasta Olecka Wacław Olszewski został pozbawiony swojej funkcji. Oznacza jedynie rozpoczęcie pewnej procedury, która potrwać może nawet rok. I dopiero wtedy okaże się czy rację miał wojewoda czy burmistrz. Jeśli wojewoda do będziemy mieli prawdpodobnie przeterminowe wybory i osobę wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów, która pełnić będzie obowiązki burmistrza do czasu gdy nowowybrany burmistrz rozpocznie swoje urzędowanie. Jeśli rację ma bursmitrz to wyborów przedterminowych nie będzie.
Komentarze
Więcej w Artur Chojecki, Burmistrz Olecka, CBA, Olecko, Sarna, ustawa antykorupcyjna, Wacław Olszewski, wojewoda warmińsko - mazurski
39-latka odpowie za ugodzenie nożem

Komunikat KPP w Olecku: Zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszała Małgorzata S . Kobieta nożem kuchennym ugodziła w brzuch...

Zamknij