Ferma trzody w Kukowie. Jest szansa na wznowienie postanowienia w sprawie decyzji środowiskowej

Poniżej publikujemy ważny list Zbigniewa Sienkiewicza dotyczący planowanej rozbudowy fermy trzody chlewnej w Kukowie oraz wnioski, które należy w tej sprawie przesłać do Urzędu Miejskiego

Szanowni Państwo 

Jest szansa na wznowienie postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla fermy trzody chlewnej w Kukowie dla której Burmistrz Olecka wydał w październiku 2016 roku pozytywną decyzję bez poinformowania społeczeństwa.

Z tego powodu Urząd Miejski powinien wznowić to postępowanie z urzędu ale nikt sie nie chce przyznać do błędu więc musimy sami się obronić a czas gra na naszą niekorzyść.

Prawnie wygląda to tak, że każdy kto dowiedział się o sprawie po raz pierwszy, może wnieść sprzeciw i działania prawne ale tylko w ciągu 30 dni od daty powzięcia informacji !!!

Zorganizowaliśmy spotkanie w Kukowie i okazało się, że nikt łącznie z sołtysem nie wiedział nic o planowanej rozbudowie fermy trzody chlewnej. Na kolejnym spotkaniu kilku mieszkańców Kukowa złożyło oświadczenia z wnioskiem o wznowienie postępowania i wstrzymanie wykonalności decyzji środowiskowej, mają być w ciągu kilku dni złożone w Urzędzie Miejskim. Dobry początek.

Uważam, że dobrze dla sprawy by było aby podobne wnioski wpłynęły także od mieszkańców Siejnika i wsi Rosochackie.

Ważne, że dla wielu osób z Siejnika termin powzięcia informacji będzie się prawdopodobnie liczył od spotkania w tej sprawie na Siejniku, czasu mało, wg mnie to do 28 kwietnia 2017.

Opracowałem wzór oświadczenia indywidualnego a także zbiorowego ale to dla tych którzy dowiedzieli się o sprawie na spotkaniu na Siejniku.

Bardzo ważne dla indywidualnych oświadczeń aby potwierdzić kiedy i od kogo powzięto informację o planach rozbudowy fermy i decyzji środowiskowej burmistrza, podanie swoich danych i podpis.

Oświadczenie trzeba złożyć za potwierdzeniem w urzędzie lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru!

 

Oświadczenie – wniosek o wznowienie postępowania

Olecko. 12 kwietnia 2017

Ja niżej podpisany/a ……………………………………. legitymujący się DO nr. …………..

zamieszkały ………………………………………………………………oświadczam, że o postępowaniu środowiskowym w sprawie rozbudowy Fermy Trzody Chlewnej w Kukowie na działce nr ewidencyjny 66/7 w obrębie Rosochackie gm Olecko wszczętym przez Burmistrza Olecka 1 czerwca 2016 roku oraz o zakończeniu dn. 05 października 2016 postępowania przez Burmistrza Olecka w formie wydania pozytywnej decyzji środowiskowej dowiedziałem/am się  dnia …………… od…………………………………….

 

Żaden z mieszkańców okolicznych wsi Kukowo, Rosochackie i oleckiego osiedla Siejnik a także radni gminy Olecko nie wiedzieli o prowadzeniu w/w postępowania, którego skutkiem ma nastąpić zwiększenie obsady trzody chlewnej na Fermie Trzody Chlewnej w Kukowie o 50% a co za tym idzie zwiększenia jej negatywnych oddziaływań środowiskowych. Tym samym nastąpiło naruszenie ustawy o prawie do informacji o środowisku a także naruszenia Art. 145 par 1, ust 4, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Ponieważ strony bez swojej winy nie brały udziału w sprawie – wnosimy o wznowienie w/w postępowania środowiskowego.

 

Włączenie społeczeństwa w procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest jednym z najważniejszych elementów tego procesu. Obowiązek zapewnienia w nim udziału społeczeństwa spoczywa na organie administracyjnym prowadzącym postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 Nr 199 poz. 1227) (art.33) społeczeństwo może mieć wgląd w dokumenty towarzyszące uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ocenie oddziaływania na środowiskowo planowanego przedsięwzięcia.

Jako zainteresowani mieszkańcy nie zostaliśmy zapoznani z faktem rozbudowy fermy trzody chlewnej a także raportem oddziaływania na środowisko i opiniami organów RDOŚ i Sanepidu a nawet końcową decyzją Burmistrza Olecka w sprawie.

 

Art. 10a Dyrektywy EWG 85/337 związany jest z obowiązkiem zapewnienia, że członkom zainteresowanej społeczności przysługiwać będzie możliwość zaskarżenia decyzji. Nie można bowiem wykluczyć możliwości braku powiadomienia ( niepowiadomienia wszystkich  zainteresowanych stron zgodnie z kpa) o toczącym się postępowaniu oraz o wydanej decyzji. Możliwość zaskarżania decyzji uzależniona jest od uzyskania informacji o jej wydaniu. Informowanie o jej wydaniu ma więc ułatwić wykonywanie gwarantowanego obywatelom – członkom zainteresowanej społeczności prawa do sądu. Przy czym zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko : art. 3.1. Ilekroć w ustawie jest mowa o – Biuletynie Informacji Publicznej – rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; art. 3 pkt 11 – podania do publicznej informacji – rozumie się przez to : a) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego w sprawie, b) ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie, c) ogłoszenia informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa – w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu. Z konstrukcji przepisu wynika, że sposoby informowania nie są alternatywne i organ ma obowiązek podania informacji łącznie we wszystkich formach tam wskazanych.

 

Powyższe potwierdza niewłaściwy i rażąco niezgodny z prawem sposób poinformowania społeczeństwa.  Nie można też zapominać, że na terenach wiejskich dostęp do sieci Internet jest utrudniony, a o osoby w wieku 50+ zazwyczaj nie posługują się komputerem w ogóle.

Należy zauważyć, że przyjęty przez Burmistrza Olecka za prawidłowy 21 dniowy termin zawity wnoszenia uwag zapisany w obwieszczeniu nie jest prawidłowy, gdyż nie uwzględniono terminu dotarcia informacji wszystkimi możliwymi kanałami a wynoszącego zazwyczaj 14 dni.

Standardy postępowania z którymi mamy tu do czynienia zaniżają poziom zaufania społecznego do działania organów administracji i mogą spowodować roszczenia regresywne w kierunku instytucji samorządowych zarówno ze strony okolicznych mieszkańców których prawa zostały naruszone jak też instytucji ochrony środowiska i przyrody a także finalnie ze strony inwestorów dla których sprzeciw społeczny może zamknąć możliwość eksploatacji inwestycji zbudowanych na podstawie błędnych decyzji.

Tak więc celem wystąpienia o wznowienia decyzji środowiskowej w sprawie fermy w Kukowie jest doprowadzenie do stanu równowagi pomiędzy potencjalną inwestycją a środowiskiem pojmowanym jako środowisko przyrodnicze, prawo do życia człowieka w zrównoważonym otoczeniu, ochrona przejawów kultury materialnej, przewidywalności planowania przestrzennego.

Zwracam uwagę, że dotychczasowa eksploatacja fermy w Kukowie cechuje się znaczną uciążliwością odorową zarówno z samej fermy jak też podczas wylewania gnojowicy na okoliczne pola. Widoczne są także ślady przedostawania się gnojowicy do pobliskich cieków wodnych, zanieczyszczone są też drogi dojazdowe. Rozbudowa inwestycji wpłynie negatywnie na warunki życia i wartość użytkową okolicznych a nawet dalszych nieruchomości we wsi Kukowo i Rosochackie a nawet w Olecku.

Tym samym zachodzi domniemanie, że po wniesieniu uwag ze strony społeczeństwa, treść decyzji i wskazań środowiskowych w sprawie tej inwestycji zostanie zmieniona i obostrzona, nie wykluczając odmowy wydania decyzji pozytywnej przez Burmistrza Olecka.

Jednocześnie wnosimy o wstrzymanie wykonalności decyzji środowiskowej GKO 6220.23.2016 z dn. 05.10.2016 r. w sprawie rozbudowy Fermy Trzody Chlewnej w Kukowie na działce nr ewidencyjny 66/7 w obrębie Rosochackie gm Olecko.
Podpis:

 

 

Oświadczenie – wniosek o wznowienie postępowania

Olecko. 12 kwietnia 2017

My niżej podpisani, oświadczamy, że o postępowaniu środowiskowym w sprawie rozbudowy Fermy Trzody Chlewnej w Kukowie na działce nr ewidencyjny 66/7 w obrębie Rosochackie, gm Olecko, wszczętym przez Burmistrza Olecka 1 czerwca 2016 roku oraz o zakończeniu dn. 05 października 2016 postępowania w formie wydania pozytywnej decyzji środowiskowej przez Burmistrza Olecka, dowiedzieliśmy się dopiero dnia 29 marca 2017 podczas spotkania mieszkańców osiedla Siejnik zorganizowanego przez Urząd Miejski i radnych. Na tym spotkaniu urzędnicy przekazali społeczności Olecka szczegóły. postępowania w w/w sprawie. Na spotkaniu nie było nikogo z mieszkańców kto wiedziałby wcześniej o prowadzonym postępowaniu.

Żaden z mieszkańców Os. Siejnik, łącznie z radymi gminy Olecko, nie wiedział o prowadzeniu w/w postępowania którego skutkiem ma nastąpić zwiększenie obsady trzody chlewnej na Fermie Trzody Chlewnej w Kukowie o 50% a co za tym idzie zwiększenia jej negatywnych oddziaływań środowiskowych.

Tym samym nastąpiło naruszenie ustawy o prawie do informacji o środowisku a także naruszenia Art. 145 par 1, ust 4, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Ponieważ strony bez swojej winy nie brały udziału w sprawie – wnosimy o wznowienie w/w postępowania środowiskowego.

 

Włączenie społeczeństwa w procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest jednym z najważniejszych elementów tego procesu. Obowiązek zapewnienia w nim udziału społeczeństwa spoczywa na organie administracyjnym prowadzącym postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 Nr 199 poz. 1227) (art.33) społeczeństwo może mieć wgląd w dokumenty towarzyszące uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ocenie oddziaływania na środowiskowo planowanego przedsięwzięcia.

Jako zainteresowani mieszkańcy nie zostaliśmy zapoznani z faktem rozbudowy fermy trzody chlewnej a także raportem oddziaływania na środowisko i opiniami organów RDOŚ i Sanepidu a nawet końcową decyzją Burmistrza Olecka w sprawie.

 

Art. 10a Dyrektywy EWG 85/337 związany jest z obowiązkiem zapewnienia, że członkom zainteresowanej społeczności przysługiwać będzie możliwość zaskarżenia decyzji. Nie można bowiem wykluczyć możliwości braku powiadomienia (niepowiadomienia wszystkich  zainteresowanych stron zgodnie z kpa) o toczącym się postępowaniu oraz o wydanej decyzji. Możliwość zaskarżania decyzji uzależniona jest od uzyskania informacji o jej wydaniu. Informowanie o jej wydaniu ma więc ułatwić wykonywanie gwarantowanego obywatelom – członkom zainteresowanej społeczności prawa do sądu. Przy czym zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko : art. 3.1. Ilekroć w ustawie jest mowa o – Biuletynie Informacji Publicznej – rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; art. 3 pkt 11 – podania do publicznej informacji – rozumie się przez to : a) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego w sprawie, b) ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie, c) ogłoszenia informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa – w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu. Z konstrukcji przepisu wynika, że sposoby informowania nie są alternatywne i organ ma obowiązek podania informacji łącznie we wszystkich formach tam wskazanych.

 

Powyższe potwierdza niewłaściwy i rażąco niezgodny z prawem sposób poinformowania społeczeństwa.  Nie można też zapominać, że na terenach wiejskich dostęp do sieci Internet jest utrudniony, a o osoby w wieku 50+ zazwyczaj nie posługują się komputerem w ogóle.

Należy zauważyć, że przyjęty przez Burmistrza Olecka za prawidłowy 21 dniowy termin zawity wnoszenia uwag zapisany w obwieszczeniu nie jest prawidłowy, gdyż nie uwzględniono terminu dotarcia informacji wszystkimi możliwymi kanałami a wynoszącego zazwyczaj 14 dni.

Standardy postępowania z którymi mamy tu do czynienia zaniżają poziom zaufania społecznego do działania organów administracji i mogą spowodować roszczenia regresywne w kierunku instytucji samorządowych zarówno ze strony okolicznych mieszkańców których prawa zostały naruszone jak też instytucji ochrony środowiska i przyrody a także finalnie ze strony inwestorów dla których sprzeciw społeczny może zamknąć możliwość eksploatacji inwestycji zbudowanych na podstawie błędnych decyzji.

Tak więc celem wystąpienia o wznowienia decyzji środowiskowej w sprawie fermy w Kukowie jest doprowadzenie do stanu równowagi pomiędzy potencjalną inwestycją a środowiskiem pojmowanym jako środowisko przyrodnicze, prawo do życia człowieka w zrównoważonym otoczeniu, ochrona przejawów kultury materialnej, przewidywalności planowania przestrzennego.

 

Dodać należy, że dotychczasowa eksploatacja fermy w Kukowie cechuje się znaczną uciążliwością odorową zarówno z samej fermy jak też podczas wylewania gnojowicy na okoliczne pola. Widoczne są także ślady przedostawania się gnojowicy do pobliskich cieków wodnych, zanieczyszczone są też drogi dojazdowe. Rozbudowa inwestycji wpłynie negatywnie na warunki życia i wartość użytkową okolicznych a nawet dalszych nieruchomości we wsi Kukowo i Rosochackie oraz osiedla Siejnik.

Tym samym zachodzi domniemanie, że po wniesieniu uwag ze strony społeczeństwa, treść decyzji i wskazań środowiskowych w sprawie tej inwestycji zostanie zmieniona i obostrzona, nie wykluczając odmowy wydania decyzji pozytywnej przez Burmistrza Olecka.

Jednocześnie wnosimy o wstrzymanie wykonalności decyzji środowiskowej GKO 6220.23.2016 z dn. 05.10.2016 r. w sprawie rozbudowy Fermy Trzody Chlewnej w Kukowie na działce nr ewidencyjny 66/7 w obrębie Rosochackie gm Olecko.

         imię i nazwisko:            Nr dowodu                           Adres                Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

Komentarze
Więcej w ferma trzody chlewnej, Kukowo, Olecko, Rosochackie, Siejnik
Krzysztof Marek Kosewski zacznie urzędowanie od piątku?

Krzysztof Marek Kosewski wyznaczony przez Panią Premier Beatę Szydło do pełnienia funkcji Burmistrza Olecka pojawi się w Ratuszu na 99%...

Zamknij