Listopadowa sesja Rady Miejskiej

W dniu jutrzejszym 25 listopada 2016 r. (piątek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się sesja Rady Miejskiej. 

 

Tym razem radni między innymi przyjmą nowy program współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także zmienią stawki podatkowe od środków transportu. 

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych 
w okresie od ostatniej sesji.
5. Wydatkowanie środków dla organizacji pozarządowych pod względem proporcji 
na poszczególne dziedziny: sport, kultura i turystyka – referat Komisji Rewizyjnej.
6. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.  
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 r. Gminy Olecko 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
b) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. “Olecko – Kolonia III”,
d) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą 
Nr ORN.0007.40.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 maja 2016 r.,
e) odmowy umorzenia wierzytelności pieniężnej Gminy Olecko z tytułu zaległego czynszu wraz z odsetkami ustawowymi,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2016-2024,
h) zmiany budżetu gminy na 2016 rok.
10.  “Głos wolny, wolność ubezpieczający”. 
11. Zamknięcie obrad sesji.

Komentarze
Więcej w Olecko, opłaty, Podatki, Rada Miejska
Miasto niezwykłe. Historia Olecka na nowo pisana?

Zainspirowani świetną inicjatywą Komisji Statutowej (więcej TUTAJ), która w końcu postanowiła zagospodarować liczne anonimowe skwery, alejki, ścieżki i "przydzielić" im lokalnych...

Zamknij