Lokalny Program Rewitalizacji Olecka. Zamiast narzekać wypełnij ankietę

Czasu mało (zawsze nas zastanawia dlaczego władze Olecka na tak zwaną obywatelską aktywność przeznaczają tak mało czasu), ale warto przeczytać i wypełnić ankietę. Zachęca Burmistrz Olecka, zachęcamy i my. 


Uwaga Mieszkańcy!

Szanowni Państwo, 
W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji do roku 2022, zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie jej na adres e-mail:  um@um.olecko.pl lub złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pok. 12, Plac Wolności 3 w Olecku.

Opinie mieszkańców będą zbierane do 31 lipca 2016 roku. Zachęcam do wypełnienia ankiety, ponieważ w procesie rewitalizacji to mieszkańcy są źródłem wiedzy na temat problemów i potrzeb w środowisku lokalnym. Te kilka poświęconych minut dziś, może zaprocentować w przyszłości w postaci inwestycji i działań w Państwa najbliższym sąsiedztwie.

Z poważaniem 
Burmistrz Olecka Wacław Olszewski

 

Z ankietą można zapoznać się i ewentualnie ją skopiować poniżej lub można ją pobrać TUTAJ (załącznik po lewej stronie)


ANKIETA


Szanowni Państwo,

Pragniemy poznać Państwa opinię na temat rewitalizacji terenów w naszym mieście i gminie Olecko. Informacje uzyskane od Państwa umożliwią nam opracowanie programu rewitalizacji i pozwolą na podjęcie działań władz miasta i jego partnerów o pozyskanie europejskich funduszy na realizację projektów. Celem rewitalizacji jest poprawa zdegradowanych obszarów Miasta i Gminy Olecko, powiązana z ich aktywizacją społeczną. Badanie jest anonimowe, a wyniki posłużą jedynie do opracowania lokalnego programu rewitalizacji.

Rewitalizacja – działanie skupione na zdegradowanym obiekcie, którego celem jest znalezienie dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt, obszar staje się wartościowy i funkcjonalny. Rewitalizacja dotyczy nie tylko infrastruktury, ale przede wszystkim stworzenia odpowiednich warunków do poprawy warunków życia społeczności lokalnej, znajdującej się na rewitalizowanym obszarze.

  1. Proszę wskazać, który obszar miasta i gminy Olecko Pana(i) zdaniem powinien być poddany procesowi rewitalizacji

Odpowiedź:

 

  1. *Proszę podać jeden teren, który Pana(i) zdaniem powinien być poddany rewitalizacji w pierwszej kolejności.

Odpowiedź:

 

 

  1. *Proszę podać Pana(i) związek z terenem wskazanym jako priorytetowy pod kątem rewitalizacji
    Wybierz właściwe odpowiedzi

miejsce zamieszkania

miejsce pracy

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

klient

miejsce rekreacji, wypoczynku

inne (jakie?)

 

Odpowiedź:

 

 

  1. *Które z negatywnych zjawisk społecznych  Pana(i) zdaniem występują na wybranym przez Pana(ią) obszarze?

 

 

 

 

 

Bezrobocie

Brak problemu

Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem

Wysokie zagrożenie problemem

Ubóstwo

Brak problemu

Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem

Wysokie zagrożenie problemem

Przestępczość

Brak problemu

Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem

Wysokie zagrożenie problemem

Niski poziom wykształcenia społeczności /i lub niski poziom edukacji

Brak problemu

Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem

Wysokie zagrożenie problemem

Niski poziom samoorganizacji społecznej i współpracy między mieszkańcami a władzami publicznymi.

Brak problemu

Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem

Wysokie zagrożenie problemem

Niski poziom uczestnictwa społeczności w życiu kulturalnym

Brak problemu

Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem

Wysokie zagrożenie problemem

Wykluczenie społeczne osób starszych

Brak problemu

Niskie zagrożenie problemem

Średnie zagrożenie problemem

Wysokie zagrożenie problemem

 

  1. *Proszę ocenić wymienione elementy związane z jakością życia na wskazanym przez Pana(nią) obszarze rewitalizacji.

 

 

 

 

Aktywność gospodarcza obszaru

Niska

Średnia

Wysoka

Poziom indywidualnej przedsiębiorczości

Niska

Średnia

Wysoka

Stan środowiska

Niska

Średnia

Wysoka

Zagrożenia naturalne (np. powodziowe)

Niska

Średnia

Wysoka

Zagrożenia dla zdrowia ludzi (np. wskutek uciążliwego sąsiedztwa przemysłowych, ruchu pojazdów)

Niska

Średnia

Wysoka

Stan i dostępność infrastruktury społecznej (place zabaw, tereny rekreacyjne, ścieżki rowerowe, etc.)

Niska

Średnia

Wysoka

Stan i dostępność infrastruktury sieciowej, w tym kanalizacji, wodociągów, gazu

Niska

Średnia

Wysoka

Jakość i dostępność komunikacji publicznej

Niska

Średnia

Wysoka

Jakość i dostępność oferty edukacji i wychowania przedszkolnego/żłobków

Niska

Średnia

Wysoka

Jakość i dostępność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych.

Niska

Średnia

Wysoka

Estetyka otoczenia

Niska

Średnia

Wysoka

Dostępność i stan terenów zielonych oraz wypoczynku i rekreacji.

Niska

Średnia

Wysoka

Stan techniczny obiektów budowalnych

Niska

Średnia

Wysoka

 

 

  1. *Jakie Pani/Pana zdaniem efekty powinny zostać osiągnięte w procesie rewitalizacji wskazanych przez Panią/Pana obszarów miasta i gminy Olecko?
    Proszę wybrać od 1 do 3 odpowiedzi

aktywizacja gospodarcza obszaru

przyciągnięcie inwestorów

rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

stworzenie lub rozszerzenie bazy turystycznej

ochrona środowiska

poprawa stanu dróg i chodników oraz budowa ścieżek rowerowych

podniesienie dostępności do komunalnych usług sieciowych (kanalizacja, woda, gaz)

stworzenie przestrzeni dla działań kulturalnych, artystycznych i społecznych

stworzenie przestrzeni do wypoczynku i rekreacji

poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

polepszenie komunikacji zarówno miejskiej, jak i regionalnej

wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców

przeciwdziałanie problemom społecznym

włączenie społeczne osób starszych

zatrzymanie w mieście ludzi młodych, w tym osób z wyższym wykształceniem

odnowa zabytków w mieście

zwiększenie ilości i poprawa jakości mieszkań

remonty i renowacje budynków

 

Metryczka

*Płeć:

Kobieta

Mężczyzna

 

 

 

*Wiek:
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Powyżej 65 lat

 

 

*Wykształcenie:

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi

Podstawowe (i gimnazjalne)

Zawodowe

Średnie

Wyższe (I i II stopnia)

 

 

*Sytuacja zawodowa:
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi

uczeń/student

praca w pełnym wymiarze godzin

praca w niepełnym wymiarze godzin

prowadzenie własnej działalności gospodarczej

emeryt, rencista

osoba zajmująca się domem

bezrobotny/bezrobotna

 

 

 

*Miejsce zamieszkania:
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi

gmina i miasto Olecko

poza gminą i miastem Olecko

 


Komentarze
Więcej w Ankieta, Lokalny Program Rewitalizacji do roku 2022, Miasto, Olecko, Samorząd
Samorząd województwa chce wspierać rozwój mazurskich miast i zapowiada… debaty

Urząd Marszałkowski zapowiada i obiecuje:   Samorząd województwa rozpocznie wkrótce realizację projektu "Miasta, w których warto żyć…". Przedsięwzięcie to zostanie...

Zamknij