Nowe podatki od nieruchomości, środków transportu i pasa drogowego. Kolejna sesja Rady Miejskiej

W dniu jutrzejszym 28 października 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Początek obrad o godz. 13.00. Tym razem radni będą decydować m.in. o opłatach za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, podatku od nieruchomości, środków transportu, opłacie prolongacyjnej. Zostanie także dokonana analiza oświadczeń majątkowych oraz wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Na zakończenie tradycyjnie swoje interpelacje mogą zgłaszać mieszkańcy miasta. 

 

Porządek sesji:


1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

3. Informacja Burmistrza o działalności W okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miej skiej o działaniach podejmowanych
W okresie od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych W roku szkolnym
2015/2016.

6. Analiza oświadczeń majątkowych.

7. Analiza realizacji wydatków W ramach Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – referat Komisji Rewizyjnej.

8. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych
Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób
zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.

ll. Podjęcie uchwał W sprawach:

a) rozpatrzenia skargi Jadwigi i Witolda Ulikowskich,

b) określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących
ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza i ochrony Wód, ze środków
budżetu gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej,

c) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Gminy Olecko,

d) opłaty prolongacyjnej,

e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

f) określenia stawek podatku od środków transportowych,

g) zmiany budżetu gminy na 2016 rok.

12. “Głos wolny, wolność ubezpieczający”.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Komentarze
Więcej w Olecko, opłaty, Podatki, Rada Miejska
Drużynowe zawody w tenisie stołowym

Komunikat MOSiR Olecko: Powiatowe Drużynowe Zawody w Tenisie Stołowym SZS Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych  Data i miejsce: 26.10.2016r., Hala...

Zamknij