Dlaczego Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej jest nadzwyczajna

Już jutro 24 marca 2017 r. odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Jej nadzwyczajność wynika z kilku czynników, między innymi z tego, że wedle zwyczaju sesje RM odbywają się w ostatni piątek miesiąca. Najwyraźniej jednak burmistrz chciał załatwić jeszcze bieżące sprawy zanim… wrócimy do czasu letniego. Ale chyba nie tylko.

Tak czy inaczej sesja to będzie niezwyczajna i gorąca, bynajmniej nie dlatego, że za oknem wiosna.

Po pierwsze Rada przyjmie rezolucję w sprawie protestu przeciwko budowie centrum badawczo – rozwojowego hodowli trzody chlewnej w miejscowości Imionki w Gminie Olecko

Następnie prawdopodobnie przychyli się do rezygnacji Macieja Juchniewicza z funkcji wiceprzewodniczącego RM i powoła na jego miejsce nową osobę.

Ale to będzie dopiero preludium. Bo potem zaczną się schody. Kurator Oświaty dokonał zmian w planach dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W przeciwieństwie do osób zajmujących się zmianami w oświacie w oleckim magistracie Kurator wysłuchał mieszkańców Kijewa i przychylił się do ich argumentów. W związku z czym Gimnazjum w Kijewie nie zostanie wcielone przez podstawówkę w Gąskach, ale przekształcone w samodzielną szkołę podstawową. Takie są propozycje Kuratora. A radni będą musieli się do nich ustosunkować. A ich decyzję na gorąco ocenią… mieszkańcy Kijewa. Bo chyba już nie bardzo wierzą oleckim urzędnikom. I trudno się dziwić. W znacznie większym Ełku władze przeprowadziły szerokie konsultacje z mieszkańcami, odpowiedziały na każdy protest i wypracowały kompromis, który zaakceptował Kurator.

Radni przystąpią także do “sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Imionki I”, a wszystko po to, by nie powstała tam wielka hodowla świnek i biogazownia. Ale to nie będzie koniec tematu związanego ze świnkami bowiem zaraz po Imionkach radni zajmą się sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kukowo – tereny obsługi produkcji rolne” i Dobki. W obu tych miejscowościach chodzi o… rozbudowę istniejących już ferm… świnek. Mieszkańcy Kukowa i Dobek także zapowiedzieli swoją obecność.
Jedyną dobrą wiadomością dla mieszkańców Olecka będzie uchwalenie “obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku”. Uff.

Sesja będzie więc nadzwyczajna bo będzie na niej sporo mieszkańców. Część przyjedzie w sprawie nowej siatki szkół, część by zaprotestować przeciw planowanemu gwałtownemu przyrostowi świnek w naszej gminie, a część być może by (jak twierdzą) na jakiś czas pożegnać burmistrza.

Czekamy czy Przewodniczący Rady Miejskie Karol Sobczak zaplanował jakieś spontaniczne, najlepiej hagiograficzne wystąpienie. Może będą też goździki, bombonierki i chóralne sto lat zaintonowane przez radnych Małej Ojczyzny Olecko.

 

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Podjęcie rezolucji w sprawie protestu przeciwko budowie centrum badawczo – rozwojowego hodowli trzody chlewnej w miejscowości Imionki w Gminie Olecko.
6. Rozpatrzenie sprawy Państwa U. dotyczącej nieruchomości przy ul. Zamostowej w Olecku – referat Komisji Rewizyjnej.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku,
b) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku i sposobów jego realizacji w roku 2017,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2017,
e) zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku,
f) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
g) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko”,
h) sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko,
i) przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
j) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku,
k) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Imionki I”,
l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kukowo – tereny obsługi produkcji rolnej,
m) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki,
n) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Olecku przy ul. Gołdapskiej,
o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017-2024,
p) zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
11.  „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Komentarze
Więcej w Karol Sobczak, Maciej Juchniewicz, Olecko, oświata, Rada Miasta, Sesja Rady Miejskiej
Zaginął Andrzej Rondejko

Uwaga ważny komunikat i prośba. Jeśli coś wiecie, jeśli możecie pomóc...   Zaginął Andrzej Rondejko!   Mężczyzna w wieku 31...

Zamknij