Lista najważniejszych inwestycji w regionie do 2022 roku. Kontrakt z rządem podpisany

Komunikat prasowy Urzędu Marszałkowskiego

 

W elbląskim Światowidzie przedstawiciele rządu i samorządu województwa podpisali kontrakt terytorialny – porozumienie zawierające listę najważniejszych inwestycji, które będą realizowane w regionie do 2022 roku. Stronę rządową reprezentowała podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć, a samorządową – marszałek województwa Jacek Protas i Witold Wróblewski z zarządu województwa. 

 

Wartość już zagwarantowanych nakładów wynosi blisko 19 mld zł. Tyle będą kosztować przedsięwzięcia znajdujące się na liście podstawowej. Znajduje się na niej 20 priorytetowych projektów. Kontrakt uzupełnia lista warunkowa – 29 projektów, których realizacja zależy m.in. od dostępności środków finansowych. Po zakończeniu negocjacji rządu z Komisją Europejską na temat wszystkich programów unijnych będzie można listę podstawową rozszerzać o kolejne projekty z listy warunkowej. Dzięki przyjęciu przez rząd kontraktu możemy już od dziś przygotowywać dokumentację techniczną na te kolejne przedsięwzięcia.

 

Sieć dróg uzupełniona

 

Listę podstawową otwierają projekty drogowe – inwestycje niezbędne, aby dotychczas wybudowane odcinki połączyć w sieć dróg o spójnym standardzie. W najbliższych latach zbudowane zostaną pozostałe odcinki drogi S7 w granicach województwa, S51 Olsztyn -Olsztynek, obwodnice Olsztyna i Nowego Miasta Lubawskiego, DK 16 Borki Wielkie – Mrągowo. Komunikację w stolicy województwa usprawnią remonty ulic, połączenia z węzłami drogowymi w ciągu obwodnicy oraz inwestycje w transport publiczny. Na liście warunkowej czeka projekt obwodnicy Dobrego Miasta, DK 53 Leleszki – Jęcznik oraz DK 16 Mrągowo – Orzysz – Ełk.

 

Renesans transportu kolejowego

 

Unia Europejska w nowej perspektywie stawia na kolej, jako przyjazny środowisku i bezpieczny sposób transportu, dlatego przychylnie podchodzi do inwestycji w infrastrukturę kolejową. Dzięki temu w kontrakcie terytorialnym znalazły się aż cztery ważne arterie komunikacyjne w regionie:  linia nr 38 Ełk – Korsze, linia nr 219 Szczytno – Pisz -Ełk, linia nr 216 Olsztyn – Działdowo, a także linia nr 221 Gutkowo – Braniewo. Łącznie wyremontowanych zostanie 381,5 km linii kolejowych za 970 mln zł. Wśród projektów warunkowych znalazły się jeszcze linie nr 353 Iława – Korsze oraz E75 Białystok – Suwałki – Trakiszki, a także program poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami.

 

Potencjał akwenów wodnych

 

Wiele miejsca w kontrakcie poświęcono usprawnieniu i unowocześnieniu portu w Elblągu. W tym celu przebudowane zostanie wejście do portu (lista podstawowa), powstanie nowa obrotnica dla statków, bocznica kolejowa i terminal, mosty na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim, a także nabrzeże przy ul. Radomskiej (lista warunkowa). Listę planowanych inwestycji uzupełniają remonty kanałów i śluz w systemie Wielkich Jezior Mazurskich, ochrona jezior poprzez stworzenie systemów kanalizacji deszczowej w największych mazurskich miastach oraz drugi etap programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. 

 

Kultura i edukacja

 

Listę podstawową dopełniają projekty energetyczne, ciepłownicze, termomodernizacyjne, związane z rozwojem miast należących do sieci Cittaslow oraz przedsięwzięcia dotyczące realizacji Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych. Pewna jest również budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie. Listę warunkową uzupełniają m.in. liczne projekty związane z rozwojem szkolnictwa wyższego, rewitalizacje najważniejszych zabytków w regionie – zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, zespołu katedralnego we Fromborku, zamku w Lidzbarku Warmińskim oraz remonty siedzib elbląskich instytucji kultury – Teatru im. Seweruka i Centrum Spotkań Europejskich Światowid.

 

Pełny wykaz projektów:

 

Przedsięwzięcia podstawowe

Nazwa przedsięwzięcia

Właściwość Stron(Strona rządowa / Strona samorządowa)

Przewidywane źródło finansowania

Warunki realizacji przedsięwzięcia

S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa warmińsko-

-mazurskiego

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 2) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 – 2015.

S-51 Olsztyn – Olsztynek

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 17) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 – 2015.

Obwodnica Olsztyna w ciągu DK Nr 16

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcie ujęte w załączniku 6 PBDK na lata 2011 – 2015.

S-61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa – na terenie województwa warmińsko-

-mazurskiego

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI do Strategii Rozwoju Transportu (poz. 14). Realizacja uzależniona od ujęcia w PBDK.

Wzmacnianie potencjału gospodarczego stolicy województwa poprzez optymalizację jej układu drogowego

Strona samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

Realizacja inwestycji we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 – 2020 jest uzależniona od wyników negocjacji z KE odnośnie do zakresu tego programu. Preferowane będą projekty stanowiące dojazd do węzłów S51.

Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA) będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata

2014 – 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK. 

Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo

Strona rządowa

Środki budżetu państwa/ inne

Warunkiem przygotowania i realizacji projektu jest dostępność środków. Zakres prac uzależniony od wyników prac dokumentacyjnych.

Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Ełk – Szczytno 

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu makroregionalnym

(poz. 8). Realizacja inwestycji we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 – 2020 jest uzależniona od wyników negocjacji z KE odnośnie do zakresu tego programu.

Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn 

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu makroregionalnym

(poz. 7). Realizacja inwestycji we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 – 2020 uzależniona jest od wyników negocjacji z KE odnośnie do zakresu tego programu.

Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym (poz. 31).

Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo

Strona rządowa

RPO

Projekt został zaakceptowany przez samorząd wojewódzki do realizacji w ramach RPO.

Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

Strona rządowa/ Strona samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020/ RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego

Przedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie (w opracowaniu).Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy wdrożeniowej:

 • uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

 • pozytywnie zaopiniowane przez Instytucję Zarządzającą (dalej: IZ) RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020,

 • projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

 • zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

 • w zależności od dostępności alokacji.

Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

Strona rządowa/ Strona samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020/ RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego

Przedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie (w opracowaniu).Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy wdrożeniowej:

 • uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

 • pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020,

 • projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

 • zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

 • w zależności od dostępności alokacji.

Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

Strona rządowa / Strona samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020/ RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego

Przedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie (w opracowaniu).Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy wdrożeniowej:

 • uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

 • pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020,

 • projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

 • zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

 • w zależności od dostępności alokacji.

Przebudowa wejścia do portu morskiego w Elblągu

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 26) do Strategii Rozwoju Transportu. Możliwość realizacji uzależniona od wyników negocjacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie warmińsko-mazurskim 

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020, środki własne beneficjenta

Strona rządowa w ramach realizacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych.Strona samorządowa może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 – 2020.Strona rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-

-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez zarządy województw.W ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 w trybie konkursowym wyłaniane będą projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowo-badawczą.

Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

Strona rządowa/ samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.

Sieci energetyczne w województwie warmińsko-mazurskim

Strona rządowa 

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcie możliwe do realizacji w ramach poszczególnych projektów objętych Project pipeline dla sektora energetyki. Realizacja projektów z Project pipeline uzależniona od ostatecznego wyniku prac nad dokumentem, wyniku negocjacji z KE i finalizacji prac nad właściwym krajowym programem operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz dostępności środków i ostatecznej decyzji inwestora o realizacji projektu. Projekt postulowany przez stronę samorządową “Rozbudowa stacji 400/220/110 kV – Olsztyn/Mątki” wstępnie zamieszczony w Project pipeline.

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie warmińsko-mazurskim

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020 / środki budżetu państwa

Projekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN).

Kompleksowa rewitalizacja społeczna, fizyczna, gospodarcza i środowiskowa miast województwa objętych siecią Cittaslow.

Strona samorządowa

RPO

Przedsięwzięcie przewidziane do RPO. Możliwość zaangażowania środków krajowych budżetu państwa na współfinansowanie projektu w ramach narodowego planu rewitalizacji będzie przedmiotem dalszych ustaleń na etapie aktualizacji Kontraktu.

  • przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych:

Nazwa przedsięwzięcia

Właściwość Stron(Strona rządowa / Strona samorządowa)

Przewidywane źródło finansowania

Warunki realizacji przedsięwzięcia

Budowa obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu DK 51

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

W przypadku projektów będących w kompetencji GDDKiA będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata

2014 – 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.W zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym dla miast na prawach powiatu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim wraz z układem komunikacyjnym

Strona samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 47) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich. Realizacja uzależniona od dostępności środków.

Przebudowa drogi krajowej DK 53 Leleszki – Jęcznik do parametrów 2+1

Strona rządowa

Środki budżetu państwa/ inne

Możliwość realizacji inwestycji uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.

Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk (z wyłączeniem obwodnicy Ełku)

Strona rządowa

Środki budżetu państwa/ inne

Warunkiem przygotowania i realizacji projektu jest dostępność środków. Zakres prac uzależniony od wyników prac dokumentacyjnych.

Kolejowe przedsięwzięcia multilokalizacyjne służące poprawie bezpieczeństwa na newralgicznych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami w województwie warmińsko-mazurskim 

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020 / środki budżetu państwa / środki jednostek samorządu terytorialnego

Projekt multilokalizacyjny przewidziany w opisie projektu DI, bez wskazania lokalizacji inwestycji w poszczególnych województwach.Zarządca zobowiązuje się do analizy możliwości realizacji inwestycji infrastruktury kolejowej, służących poprawie bezpieczeństwa na newralgicznych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami w województwie warmińsko-mazurskim.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Iława – Korsze

Strona rządowa

Środki budżetu państwa / inne

Projekt rewitalizacji linii kolejowej nr 353 nie znajduje się w DI. Możliwość dofinansowania ze środków krajowych, pod warunkiem przyjęcia tego projektu w WPIK przez Radę Ministrów. 

Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa)

Strona rządowa

Connecting Europe Facility (dalej: CEF)/ środki krajowe

Strona rządowa dołoży starań, aby złożyć projekt w konkursie CEF w 2016 r.

Budowa obrotnicy dla statków w Elblągu

Strona samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 39) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich. Realizacja uzależniona od dostępności środków.

Budowa bocznicy kolejowej i terminalu Nr 2 w Elblągu

Strona samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 46) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich. Realizacja uzależniona od dostępności środków.

Budowa nowego nabrzeża przy ul. Radomskiej przedłużenie terminala składowo-

-przeładunkowego

Strona samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 50) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich. Realizacja uzależniona od dostępności środków.

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy “Guzianka II” i remontem śluzy “Guzianka I”

Strona samorządowa

RPO

Projekt przewidziany do realizacji w ramach RPO. Wymaga dalszych ustaleń po stronie rządowej w zakresie możliwości zapewnienia wkładu krajowego z budżetu państwa na etapie aktualizacji Kontraktu.

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 1) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk 

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

(ew. RPO)

Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny tym z programem i inteligentnymi specjalizacjami.

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020 w trybie konkursowym

Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB.

Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości

Strona samorządowa

RPO

Projekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej: MNiSW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR) zgodnie z aktualną fiszką (wg formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze – centrum naukowe medycyny eksperymentalnej

Strona samorządowa

RPO

Projekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (wg formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Inteligentne technologie w ochronie środowiska

Strona samorządowa

RPO

Projekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (wg formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Centrum medyczne i przyrodolecznicze

Strona samorządowa

Możliwości finansowania w tym określenie potencjalnych źródeł będą przedmiotem dalszej analizy po zakończeniu negocjacji programów operacyjnych

Projekt do dalszej analizy przez Ministerstwo Zdrowia pod kątem możliwości dofinasowania proponowanego zakresu z programów krajowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Budowa elektrociepłowni Olsztyn

Strona rządowa

Środki Programu Polskie Inwestycje Rozwojowe

Przedsięwzięcie możliwe do objęcia Programem Polskie Inwestycje Rozwojowe. Przedsięwzięcie na etapie szczegółowych analiz.

Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

Strona rządowa w ramach realizacji działań w obszarze szkolnictwa wyższego w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na działania uwzględniające specyfikę regionalną.Przedsięwzięcia odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wyłaniane w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym.Szczegółowe zasady i sposób zastosowania ww. mechanizmu zostaną zatwierdzone przez komitet monitorujący właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020.

Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020

Realizacja przedsięwzięcia będzie zależała od negocjacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata

2014 – 2020 z KE, ostatecznego kształtu programu oraz dostępnej alokacji.

Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap

Strona rządowa/ samorządowa

Możliwości finansowania w tym określenie potencjalnych źródeł będą przedmiotem dalszej analizy po zakończeniu negocjacji programów operacyjnych

Przedsięwzięcie wstępnie rekomendowane przez MKiDN do realizacji. Zakres i szczegóły realizacji do uzgodnienia z MKiDN. Możliwość finansowania ze środków UE uzależniona od wyników negocjacji z KE. 

Pomnik historii “Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja

XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

Strona rządowa/ samorządowa

Możliwości finansowania w tym określenie potencjalnych źródeł będą przedmiotem dalszej analizy po zakończeniu negocjacji programów operacyjnych

Przedsięwzięcie wstępnie rekomendowane przez MKiDN do realizacji. Zakres i szczegóły realizacji do uzgodnienia z MKiDN. Możliwość finansowania ze środków UE uzależniona od wyników negocjacji z KE. 

Konserwacja i restauracja

XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perła architektury gotyckiej w Polsce – III etap

Strona samorządowa

Możliwości finansowania w tym określenie potencjalnych źródeł będą przedmiotem dalszej analizy po zakończeniu negocjacji programów operacyjnych

Możliwości finansowania w tym określenie potencjalnych źródeł będą przedmiotem dalszej analizy po zakończeniu negocjacji programów operacyjnych.

Rozbudowa i przebudowa oraz remont Teatru im. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu

Strona samorządowa

Możliwości finansowania w tym określenie potencjalnych źródeł będą przedmiotem dalszej analizy po zakończeniu negocjacji programów operacyjnych

Możliwości finansowania w tym określenie potencjalnych źródeł będą przedmiotem dalszej analizy po zakończeniu negocjacji programów operacyjnych.

Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie Kortowo

Strona rządowa

Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Przedsięwzięcie potencjalnie możliwe do dofinansowania w części zakresu rzeczowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w procedurze konkursowej.Możliwość realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu uzależniona jest od wyniku postępowania konkursowego dokonanego przez Ministra Sportu i Turystyki na podstawie rekomendacji Komisji do spraw inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Kluczowymi kryteriami oceny projektu będzie ocena merytorycznej zasadności realizacji zadania pod względem faktycznych potrzeb w zakresie ilości, wielkości i rozmieszczenia terytorialnego bazy dla danych sportów, w oparciu o rekomendacje i opinie polskich związków sportowych, stopnia przygotowania zadania do realizacji, stanu technicznego i funkcjonalnego zadania oraz – z uwagi na skalę przedsięwzięcia (bardzo szeroki zakres rzeczowo-finansowy)

– dostępność środków w Programie.

Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie

Strona samorządowa

RPO

Realizacja uzależniona od negocjacji z KE, ostatecznego kształtu RPO oraz dostępności alokacji. Realizacja wymaga uzgodnienia z MSW. Konieczność dalszej analizy pod kątem możliwości zapewnienia wkładu z budżetu państwa.

Infrastruktura dydaktyczno-badawcza dostosowana do “smart specialisation” w zakresie drzewnictwa

Strona samorządowa

RPO

Realizacja uzależniona od negocjacji z KE, ostatecznego kształtu RPO oraz dostępności alokacji. Konieczność dalszej analizy pod kątem możliwości zapewnienia wkładu z budżetu państwa.

Ochrona jezior poprzez stworzenie systemów kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Mrągowo, Giżycko, Pisz, Węgorzewo, Orzysz, Mikołajki i Ryn

Strona samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014- 2020/ środki jednostek samorządu terytorialnego

Możliwość ubiegania się o finansowanie ze środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 (tryb konkursowy), w zależności od wyników negocjacji z KE możliwości dopuszczenia na zasadzie wyjątku projektu Ochrona jezior poprzez stworzenie systemów kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Mrągowo, Giżycko, Pisz, Węgorzewo, Orzysz, Mikołajki, Ryn (projekt dotyczy obszaru funkcjonalnego Wielkich Jezior Mazurskich). Projekt będzie musiał być zgodny z kryteriami właściwego krajowego programu operacyjnego na lata

2014 – 2020.

Realizacja II etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030

Strona samorządowa / Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020 / inne

Możliwość realizacji przedsięwzięcia uwarunkowana art. 5 ust. 2 pkt 4 Kontraktu w zakresie projektów przeciwpowodziowych oraz ostatecznymi wynikami negocjacji programów operacyjnych, a także uzależniona od dostępności środków. 

 

Foto: Paweł Sutkowski 

Komentarze
Więcej w ekonomia, inwestycje, kontrakt terytorialny, Olsztyn, Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski zapowiada kompleksowy rozwój gastronomii i hotelarstwa w regionie

Komunikat  Prasowy Urzędu Marszałkowskiego:   W czwartek 13 października kilkanaście podmiotów z Warmii i Mazur podpisze porozumienie o realizacji programu poprawy...

Zamknij