Usuń azbest. Wspólna akcja Gminy Olecko i Związku Międzygminnego “Gospodarka Komunalna”

Ratusz informuje:

 

Gmina Olecko przystąpiła do realizacji wspólnego przedsięwzięcia ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna”, którego celem jest  usuwanie  azbestu z nieruchomości m.in. z terenu naszej gminy.

Do 15 lutego 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3 można składać wnioski na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Po wyżej wskazanym terminie zebrane  wnioski zostaną przekazane do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna, który ubiegać się będzie o dofinansowanie przedsięwzięcia.  

Do Urzędu Miejskiego w Olecku wnioski mogą składać:

Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi znajdującymi się na terenie gminy oraz spółki prawa cywilnego i handlowego.

Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Spodziewane dofinansowanie to  85% kosztów kwalifikowanych.

Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z:
– zakupem i montażem nowych pokryć dachowych,
– demontażem lub wymianą elementów konstrukcyjnych dachu lub ściany,
– demontażem elementów izolacyjnych dachów lub ściany (wełna mineralna, styropian itp. wraz z konstrukcjami wspornymi izolacji),
– wykonaniem dokumentacji technicznej dla nieruchomości, dla których konieczne jest naruszenie elementów konstrukcyjnych dachu,
– kosztorys przedsięwzięcia,
– pozostałe koszty nie przewidziane w kosztorysie prac.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o dofinansowanie:

1.Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
2.Aktualny odpis z rejestru gruntów i budynków oraz kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem miejsca, z którego będzie usuwany azbest.
3.W przypadku:
– nieruchomości będących we współwłasności- zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, ewentualnie upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli;
– budynków/altan znajdujących się w rodzinnych ogrodach działkowych -potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem położonego na niej budynku/altany oraz zgoda na realizację ww. zadania;
– posiadanie innego tytułu prawnego niż własność-do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku nieruchomości, do której prawo  posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie zadania związanego z usuwaniem azbestu.
4.Potwierdzenie przez Starostwo Powiatowe w Olecku przyjęcia zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych ( w przypadku nieruchomości, które nie podlegają ww. zgłoszeniu należy złożyć stosowne oświadczenie).
5.Oświadczenie związane z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku.
6.Oświadcznie o odpowiedzialności karnej za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów.
7. W przypadku zdjęcia azbestu z nieruchomości, które wykorzystywane jest do prowadzenia:
  a) działalności gospodarczej -należy wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis poza rolnictwem,
  b) działalności rolniczej-należy wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie
Wnioskodawca załącza kopie wszystkich oświadczeń o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat.
8. Jeżeli budynek gospodarczy nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej – należy wypełnić oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rolnictwie na danej nieruchomości.

Komentarze
Więcej w azbest, dotacje, Gmina Olecko, Olecko
49 interwencji policji w świąteczny weekend

Komunikaty KPP w Olecku: Wypadek w Sedrankach Cztery osoby trafiły do szpitala po zderzeniu dwóch osobówek w miejscowości Sedeanki. Jak...

Zamknij