Nabór wniosków w ramach programu “Wyprawka Szkolna” dla uczniów niepełnosprawnych

Ważny komunikat Urzędu Gminy:


W terminie do 7 września 2016 r. do dyrektora szkoły można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.


W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


Dofinansowanie przysługuje dla uczniów bez kryterium dochodowego!


Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) albo pełnoletniego ucznia.


Wnioski należy pobrać ze szkoły i złożyć do dyrektora szkoły z terenu Gminy Olecko, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017.


Do wniosku o przyznanie dofinansowania należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powinno określać zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego.


Zwrot dofinansowania odbywa się na podstawie przedstawionych faktur VAT wystawionych imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – “Wyprawka szkolna”.


Program obejmuje tylko zakup podręczników do kształcenia, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


Program nie obejmuje więc wydatków związanych z zakupem materiałów szkolnych, ćwiczeń, atlasów, słowników, repetytoriów, encyklopedii, edukacyjnych programów komputerowych, opracowań lektur itp. wydawnictw.


Szczegółowe informacje udzielane są szkołach na terenie Gminy Olecko oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 11, tel. (87) 520 24 94.

Komentarze
Więcej w Edukacja, Olecko, szkoła, Urząd Miasta
“Pobudzony” 20 – latek z amfą w kieszeni

Komunikat KPP w Olecku Podczas kontroli drogowej był pobudzony i próbował uciekać. Policjanci znaleźli przy nim narkotyki   Do policyjnego...

Zamknij